Jak powiedział w środę PAP rzecznik prasowy WFOŚiGW we Wrocławiu Robert Borkacki, do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić unijną dyrektywę dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Nakazuje ona m.in. znaczne ograniczyć odprowadzanie związków azotu i fosforu do wód.

„Niespełnienie jej zapisów zagraża poważnymi karami finansowymi dla samorządów, a w konsekwencji także podwyżkami opłat dla mieszkańców. Dlatego nasz fundusz przeznacza 20 mln zł na inwestycje, które pomogą wypełnić unijne zobowiązania” - twierdzi prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu Marek Mielczarek.

W WFOŚiGW we Wrocławiu można pozyskać dofinansowanie na budowę podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Z pomocy mogą skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych samorządów.

„Dofinansowanie pozyskane przez samorządy będzie możliwe do sfinansowania budowy przyłączy kanalizacyjnych m.in. w gospodarstwach domowych, w tym również zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe, w gospodarstwach agroturystycznych oraz w obiektach użyteczności publicznej, jak szpitale czy szkoły” – dodał Borkacki.

Dzięki programowi zostanie wykonanych 3,9 tys. podłączeń. Kwota dofinansowania wynosi do 90 proc. wartości kosztów kwalifikowanych zadania, w tym do 45 proc. to pożyczka i do 45 proc. to dotacja. Koszty kwalifikowane to m.in. zakup materiałów, roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonanie dokumentacji projektowej, a także nadzory i obsługa geodezyjna.

Nabór wniosków będzie prowadzony do końca czerwca 2015 r. lub do wyczerpania puli środków. (PAP)