Za przyjęciem regulaminu głosowało 21 radnych, trzech wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw - poinformował rzecznik częstochowskiego magistratu Włodzimierz Tutaj.

Autorem projektu regulaminu, konsultowanego jeszcze przed głosowaniem z innymi klubami, jest radny Marcin Maranda (Wspólnota Samorządowa). Jak powiedział, to swoista „mapa drogowa” wskazująca, co należy zrobić, aby przedłożyć radzie pod głosowanie obywatelski projekt uchwały.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 10 obywateli, którzy powinni wybrać swojego pełnomocnika. Złożony przez grupę inicjatywną projekt, musi poprzeć podpisami co najmniej tysiąc mieszkańców. Na dostarczenie podpisów grupa inicjatywna ma 60 dni. Regulamin stanowi też, że nie można przedkładać projektu w tej samej sprawie częściej niż raz na rok.

W sierpniu 2011 r. częstochowska rada zdecydowała, że nie tylko prezydentowi i radnym przysługuje prawo składania projektów uchwał. Radni przyznali je też mieszkańcom - przynajmniej "na papierze". Przez kilkanaście miesięcy był to martwy akt prawny, brakowało bowiem przepisów określających procedurę obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Związkowcy z Solidarności wytykają radnym, że prace nad regulaminem trwały stanowczo zbyt długo. „Przygotowanie dwustronicowego regulaminu obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zajęło częstochowskim radnym 500 dni, a obywatele mają mieć na zebranie podpisów pod swoim projektem uchwały - w myśl tego regulaminu - tylko dni 60” - napisali członkowie „S” w przesłanym PAP piśmie.

Skrytykowali też niektóre wymogi regulaminu, poza krótkim czasem na zebranie podpisów także to, że aż 10 osób potrzebnych jest do utworzenia grupy inicjatywnej. Przed głosowaniem niektórzy radni próbowali wprowadzić do regulaminu poprawki, zmniejszające liczebność grupy inicjatywnej i wydłużające okres zbierania podpisów. Rada ich jednak nie przyjęła.

Mimo braku regulaminu częstochowskiej Solidarności już wcześniej udało się złożyć własny projekt, w którym związkowcy domagali się obniżenia diet częstochowskich radnych. Do projektu dołączyli podpisy ok. 1,5 tys. osób i - powołując się na inne przepisy - doprowadzili do poddania projektu pod głosowanie. Ostatecznie radni nie zgodzili się jednak na obniżenie swych diet. (PAP)

kon/ mok/ jra/