Nowy RPO przyjął w piątek po południu kończący urzędowanie zarząd województwa podlaskiego. Na poniedziałkowej sesji sejmiku województwa ma być wybierany nowy zarząd. Z Komisją Europejską ma być podpisany w styczniu.

RPO to główne źródło unijnych pieniędzy dla regionu na najbliższe lata. Będą one wspierały samorządy, przedsiębiorców, rozwój lokalny, walkę z bezrobociem, gospodarkę niskoemisyjną. W RPO są pieniądze zarówno z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

247,4 mln euro trafi na wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki, 84 mln euro na przedsiębiorczość i aktywność zawodową, 129,8 mln euro na kompetencje i kwalifikacje, 208 mln euro na transport, 180,5 mln euro na gospodarkę niskoemisyjną, 57 mln euro na ochronę środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, 59 mln euro na poprawę spójności społecznej 179,3 mln euro na infrastrukturę dla usług użyteczności publicznej i 29 mln euro na rozwój lokalny.

Pierwsze konkursy na dotacje powinny ruszyć w kwietniu lub maju 2015 r - poinformował w piątek dziennikarzy ustępujący marszałek Jarosław Dworzański (PO). Już wiadomo, że w pierwszej kolejności dostępne będą pieniądze na walkę z bezrobociem.

Marszałek ocenił, że negocjacje dotyczące programu zakończyły się "sukcesem". Ale zaznaczał jednocześnie, że toczyły się w określonych ramach, w obrębie priorytetów ustalonych przez KE i dlatego nie wszystkie preferencje czy oczekiwania regionu zostały uwzględnione.

Wiadomo np., że nie udało się umieścić w RPO możliwości finansowania inwestycji wodno-kanalizacyjnych na obszarach wiejskich, a to w Podlaskiem wciąż inwestycje bardzo potrzebne. Z unijnych pieniędzy z RPO będą mogły być tylko finansowane te inwestycje związane z gospodarką ściekową, które znajdują się w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dotyczy on głównie miast i to większych. Już wcześniej wielokrotnie władze regionalne podkreślały, że jeśli inwestycje w wodociągi czy kanalizację na wsiach nie znajdą się w RPO będzie to duży problem dla regionu. Tego typu przedsięwzięcia na obszarach wiejskich mają być jednak dalej - tak jak dotychczas - finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Komisja Europejska nie zgodziła się także, by na terenach pod inwestycje, które dzięki unijnym dotacjom będą przygotowywać samorządy nie mogły się lokować duże firmy, czyli takie, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Dyrektor departamentu rozwoju regionalnego w urzędzie marszałkowskim Daniel Górski pytany o to obostrzenie, powiedział, że jeżeli zdarzy się tak, że duży inwestor będzie gdzieś chciał zainwestować w Podlaskiem na takich terenach, będą przewidziane inne rozwiązania. Mówił, np., że w takiej sytuacji samorząd będzie mógł zwrócić dotację bez finansowej straty, bo w przyszłości i tak na obecności inwestora zyska więcej, choćby w formie wpływów z podatków. Górski mówił, że KE chciała w ogóle wykluczyć tereny inwestycyjne z dofinansowania, ale Podlaskie umotywowało swoje potrzeby w tym zakresie.

Jednym z "unikalnych" - jak to określił Górski - działań, które znalazły się w podlaskim RPO jest wsparcie dla przedsiębiorców z terenu gmin, które na swym obszarze mają obszary cenne przyrodniczo objęte siecią Natura 2000. Na tworzenie przez przedsiębiorców w tych gminach miejsc pracy przewidziano pulę 14 mln euro. W Podlaskiem jest sporo obszarów cennych przyrodniczo objętych najróżniejszymi formami ochrony, w tym także Naturą 2000.

KE zdecydowała także, że w kwestii walki z bezrobociem wspierane będą tylko osoby długotrwale bezrobotne, bez kwalifikacji, kobiety oraz osoby niepełnosprawne. Wiadomo już też, że główną formą pomocy finansowej w zakładaniu działalności gospodarczej przez osoby z preferowanej grupy bezrobotnych będzie dotacja, w innych przypadkach będą to formy zwrotne. (PAP)