Nowelizacja przewiduje wprowadzenie zróżnicowania w zakresie ustalania opłat lotniskowych w zależności od wielkości ruchu pasażerskiego. W uzasadnieniu wskazano, że zmiana wiąże się z koniecznością wdrożenia do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej 2009/12/WE z 11 marca 2009 r. w sprawie opłat lotniskowych.
"Ponadto celem przedmiotowej nowelizacji jest dokonanie zmiany tych przepisów ustawy - Prawo lotnicze dotyczących opłat lotniskowych, co do których w praktyce ich stosowania w minionych latach zaobserwowano problemy lub które stanowią zbędne, nieprzynoszące wartości dodanej, procedury administracyjne dla podmiotów rynku transportu lotniczego" - podkreślono w uzasadnieniu.
Dyrektywa 2009/12/WE nakłada na państwa członkowskie UE obowiązek ustalenia zharmonizowanego systemu konsultacji, ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi na lotniskach obsługujących powyżej 5 mln pasażerów rocznie, a w przypadku braku tak dużego lotniska - na największym lotnisku w danym państwie UE.
Obecnie obowiązująca ustawa - Prawo lotnicze nie przewiduje rozróżnienia regulacji tych opłat ze względu na wielkość ruchu pasażerskiego na lotnisku i stanowi o jednolitym systemie ustalania i nadzoru nad opłatami lotniskowymi wobec wszystkich lotnisk użytku publicznego.