W styczniu br. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że dwa przepisy: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych z 2009 r., są niezgodne z konstytucją. Stwierdził przy tym, że nie są one nierozerwalnie związane z ustawą. W tej sytuacji prezydent Bronisław Komorowski, po zasięgnięciu opinii marszałek Sejmu, pismem z 10 kwietnia br. skierował do Sejmu tekst ustawy "w celu usunięcia niezgodności" wynikających z orzeczenia TK.
W środę w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych. W trakcie drugiego czytania posłowie PO, PiS, SLD zgłosili poprawki do projektu uchwały. Wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk zdecydował, że zajmie się nimi komisja finansów publicznych, która będzie obradowała jeszcze w środę.
Jak powiedział poseł sprawozdawca komisji finansów publicznych Zbigniew Konwiński, celem uchwały Sejmu jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów, które Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z konstytucją.
Przypomniał, że TK uznał, iż przepis art. 17 pkt 1 ustawy o SKOK, przez to, że pomija możliwość tworzenia walnego zgromadzenia, jako organu kasy, pozbawia tym samym członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych możliwości udziału w walnym zgromadzeniu. Tym samym ogranicza prawa członków kas do współdecydowania w podejmowaniu najważniejszych dla tych podmiotów decyzji.
W przypadku drugiego przepisu - art. 91 ust. 1 i 2 - Trybunał podkreślił, że przepisy te mają doniosłe znaczenie dla ochrony oszczędności członków spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, ale w związku z określeniem przedziału czasowego obowiązywania tych regulacji na lata 2009–2010, nie znajdą one żadnego zastosowania, ponieważ są puste i bezprzedmiotowe.
W projekcie uchwały Sejmu posłowie zaproponowali uchylenie art. 17 ustawy o SKOK. "W konsekwencji na podstawie art. 2 ustawy o SKOK w zakresie rodzajów organów spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych będą stosowane przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze" - powiedział Konwiński.
W uzasadnieniu napisano, że taki zabieg legislacyjny "pozwoli usunąć niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją nie tworząc jednocześnie paralelnej do istniejącej już w ustawie z 1982 r. Prawo spółdzielcze konstrukcji prawnej".
Ponadto projekt uchwały nadaje nowe brzmienie art. 91. "Usuwa niezgodność niniejszego przepisu z Konstytucją poprzez usunięcie sztywnych ram czasowych obowiązywania przepisu oraz uzależnienie początkowego terminu obowiązywania przepisów przejściowych od momentu wejścia w życie ustawy" - wyjaśnił Konwiński.
Inne zmiany, które są zapisane w projekcie uchwały, mają na celu "dostosowanie innych przepisów ustawy o SKOK do przepisów zmienionych w związku z wydaniem wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, z zachowaniem ich dotychczasowego zakresu przedmiotowego" - napisano w uzasadnieniu.
"Komisja finansów publicznych wnosi o przyjęcie projektu uchwały" - powiedział Konwiński.
Prezydent Lech Kaczyński nie podpisał uchwalonej przez Sejm 5 listopada 2009 r. ustawy o SKOK-ach, tylko w całości zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego. W marcu 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski wycofał część zarzutów. Ostatecznie Trybunał zajął się zbadaniem, czy zgodne z konstytucją są: art. 17 pkt 1 i art. 91 ust. 1 i 2 nowej ustawy. (PAP)