Projekt ustawy dotyczący obrotu ziemią wstrzymuje sprzedaż państwowej ziemi przez 5 lat, ale posłowie chcą, by nie dotyczyło to m.in. działek o powierzchni do 2 ha.

Podczas prac w komisji rolnictwa po pierwszym czytaniu, posłowie PO, Kukiz'15 i Nowoczesnej zaproponowali kilkadziesiąt zmian, prawie żadna nie zyskała akceptacji. W dotychczasowych pracach uwzględnionych zostało kilkanaście poprawek strony rządowej.

Komisja poparła m.in. wniosek, aby wstrzymanie sprzedaży gruntów przez Agencję Nieruchomości Rolnych nie dotyczyło działek do 2 hektarów. Przyjęta została też poprawka Kukiz'15 zobowiązująca nabywcę państwowych gruntów do niezbywania ich przez 15 lat.

Ponadto posłowie przeprowadzą pierwsze czytanie projekt nowelizacji ustawy o IPN. Zgodnie z projektem, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ma zostać zlikwidowana, a jej kompetencje ma przejąć Instytut.

W miejsce obecnej Rady IPN ma powstać Kolegium, które będzie tworzyło dziewięciu naukowców powoływanych przez Sejm, Senat i prezydenta. Zgodnie z projektem nowelizacji zmienia się tryb wyboru prezesa Instytutu. Miałby tego dokonywać Sejm za zgodą Senatu, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN. Obecnie prezesa IPN powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Rady Instytutu Pamięci, która zgłasza kandydata spoza swego grona.

Projektowana nowela przewiduje także likwidację wyodrębnionego zbioru zastrzeżonego znajdującego się w archiwum Instytutu. Zakłada także nowy mechanizm prowadzenia poszukiwań szczątków osób, które straciły życie walcząc z totalitaryzmem - wprowadza możliwość prowadzenia tych prac w oparciu o przepisy Kodeksu postępowania karnego. Przy IPN zostanie stworzona Baza Materiału Genetycznego ofiar represji totalitarnych czy czystek etnicznych.

W środę posłowie zajmą się ponadto projektem zmiany Regulaminu Sejmu, który przewiduje, że izba niższa powołuje pięciu z dziewięciu członków Kolegium IPN zwykłą większością głosów na wniosek marszałka Sejmu lub co najmniej 35 posłów. Powoływanie prezesa Instytutu również odbywałoby się zwykłą większością głosów, na wniosek co najmniej 115 posłów, po zasięgnięciu opinii Kolegium IPN.

Sejm ma rozpatrzeć również m.in. sprawozdanie komisji o senackim projekcie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Posłowie zajmą się też sprawozdaniem Komisji o rządowym projekcie nowelizacji ustawy o drogach publicznych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, który zakłada wdrożenie do polskiego prawa przepisów uproszczających pobór opłat od kierowców podróżujących po drogach UE.

W kolejnych dniach Sejm zajmie się ponadto projektem nowelizacji Kodeksu karnego, autorstwa Nowoczesnej, który zakłada uchylenie karalności publicznego znieważenia prezydenta RP - za co grozi kara do 3 lat więzienia. Innym celem projektu jest uchylenie karalności publicznego znieważenia lub poniżenia organu konstytucyjnego RP - za co grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo do 2 lat więzienia.

Sejm rozpatrzy również przygotowany przez posłów Kukiz'15 projekt nowelizacji ustawy o akcyzie, który zakłada, że przedsiębiorcy przerabiający susz tytoniowy będą mogli zostać zwolnieni z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Kolejny punkt posiedzenia Sejmu to projekt zmian w Kodeksie pracy, który zakłada, że umowa o pracę ma mieć formę pisemną, a jeśli nie została tak zawarta, pracownik przed podjęciem pracy musi otrzymać na piśmie potwierdzenie jej warunków.

Sejm w drugim czytaniu zajmie się również projektem PiS ws. zmian w Regulaminie Sejmu, który zakłada, że projekt uchwały ws. ustanowienia danego roku, lub wydarzenia, rokiem osoby może być wniesiony do 30 kwietnia, a nie jak obecnie do 31 października. (PAP)