We Wrocławiu odbędzie się trzecie wyjazdowe posiedzenie Rady Ministrów. Poprzednio rząd zbierał się w Katowicach i Łodzi.

Ministrowie zajmą się m.in. projektem "konstytucji dla przedsiębiorców" - czyli nowej ustawy Prawo działalności gospodarczej. Ma ona na celu wzmocnienie praw przedsiębiorców i bardziej partnerskie relacje biznesu z administracją. Projekt przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki był jednym z priorytetów rządu - premier Ewa Kopacz zapowiadała go jeszcze w swoim expose. Mówiła wówczas, że fundamentem regulacji gospodarczych będzie przekonanie, iż 99 proc. prowadzących działalność gospodarczą wykonuje ją rzetelnie i uczciwie.

Z kolei uchwalenie nowego prawa gospodarczego jeszcze w tej kadencji Sejmu, na początku lipca zapowiadał wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Mówił, że liczy także na szybkie podpisanie ustawy po jej uchwaleniu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Nowe przepisy mają zastąpić wielokrotnie nowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Celem projektowanych przepisów jest wzmocnienie praw i gwarancji dla przedsiębiorców. Wprowadzają one m.in. zasadę proporcjonalności oraz uprawnionych oczekiwań przedsiębiorcy, a także zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Projekt wprowadza też ogólne zasady nakładania kar administracyjnych, dzięki czemu organy administracyjne będą mogły uwzględniać m.in.: stopień naruszenia prawa, upływ czasu od naruszenia lub podejmowane przez przedsiębiorcę działania naprawcze.

Ponadto w nowych przepisach ma znaleźć się zasada pierwszeństwa pouczenia przed nałożeniem kary w przypadkach kiedy np. firma nie miała wpływu na powstanie naruszenia lub jego szkodliwość jest znikoma. Projekt zawiera również rozwiązania umożliwiające zaangażowanie organizacji przedsiębiorców w realizację niektórych zadań publicznych, promocję uczciwych przedsiębiorców oraz reprezentowanie ich w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

Rada Ministrów rozpatrzy też przygotowane przez szefa kancelarii premiera zalecenia w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zakłada, że koszty świadczeń udzielanych m.in. nieubezpieczonym i kobietom w ciąży, które pokrywane są z budżetu państwa, do końca 2018 r. będą rozliczane ryczałtem.

Ponadto ministrowie na posiedzeniu we Wrocławiu mają przyjąć uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Europejska Stolica Kultury 2016". Tytuł ESK został przyznany Wrocławiowi w 2011 roku; miasto będzie dzielić tytuł z hiszpańskim San Sebastian. W ramach ESK we Wrocławiu będą odbywać się festiwale, koncerty, konferencje i inne przedsięwzięcia artystyczno-kulturalne. Na organizację wydarzeń kulturalnych związanych z ESK Wrocław wyda ok. 300 mln zł, z czego - jak mówił w połowie czerwca prezydent tego miasta Rafał Dutkiewicz - 120 mln zł to mają być pieniądze przekazane przez rząd.

Rada Ministrów wysłucha również informacji szefa resortu administracji i cyfryzacji Andrzeja Halickiego o realizacji inwestycji przeciwpowodziowych na Dolnym Śląsku. Główną inwestycją przeciwpowodziową realizowaną na Dolnym Śląsku jest trwająca od 2012 r. modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW). Jej koszt to ponad 901 mln zł, a prace obejmują niemal 60 obiektów w dorzeczu Odry i Widawy.

Ponadto rząd ma zatwierdzić aneksy do kontraktów terytorialnych dla trzech województw, w tym dla dolnośląskiego, a także lubuskiego i wielkopolskiego. Regulują one zakres dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020.

Kontrakty terytorialne zostały zatwierdzone przez rząd pod koniec ub.r. We wtorek ma zaakceptować aneksy do kontraktów dla trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Regulują one zakres i warunki dofinansowania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) na lata 2014-2020. Aneksy nie wprowadzają zmian w wykazie inwestycji. Każdy kontrakt składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy celów rozwojowych i priorytetowych inwestycji dla danego regionu. To rząd zaakceptował w ub.r. Druga część kontraktu obejmuje zapisy ws. zakresu i warunków dofinansowania RPO. Tę część ma zatwierdzić we wtorek Rada Ministrów.

  Rok wydania: 2011
  Kazimierz Strzyczkowski
 
Prawo gospodarcze publiczne

W porządku posiedzenia rządu jest też projekt zmian w rozporządzeniu w sprawie kamiennogórskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Ministrowie mają także wydać rozporządzenie ws ustalenia granic niektórych miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, ustalenia granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz niektórych gmin.

Ma zostać przyjęte także rozporządzenie ws zmiany siedziby władz powiatu stargardzkiego. Stargard Szczeciński od przyszłego roku ma zmienić nazwę na Stargard. Jak przekonują przedstawiciele lokalnego samorządu, obecna nazwa budząca skojarzenia ze stolicą Pomorza Zachodniego ogranicza miasto. Po przyjęciu przez rząd rozporządzenia ws. zmiany nazwy, kolejnym krokiem jest rozporządzenie ministra administracji zmieniające nazwę miejscowości; takie rozporządzenia wydawane są zazwyczaj pod koniec roku. Starania miasta o zmianę nazwy trwały kilka lat. Na przeszkodzie stały m.in. koszty z tym związane.