Zmiany w przepisach wynikają z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2011 r. o pozbawieniu ksiąg bankowych, a także dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych statusu dokumentów urzędowych. W uzasadnieniu TK wskazał, że konsekwencje nadania mocy prawnej tym dokumentom w postępowaniu cywilnym obciążają pozwanego konsumenta.

Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy księgi rachunkowe banków i sporządzane na ich podstawie wyciągi oraz inne oświadczenia podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń i opatrzone pieczęcią banku, jak również sporządzone w ten sposób pokwitowania odbioru należności, zachowują moc prawną dokumentów urzędowych i mogą stanowić podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych. Moc prawna tych dokumentów nie obowiązuje jednak w postępowaniu cywilnym - wskazano w komunikacie.

Analogiczną regulację przewiduje się w odniesieniu do dokumentów funduszy sekurytyzacyjnych. "Ustawodawca, wbrew pierwotnym założeniom projektodawcy, dokonał zatem ścisłego dostosowania przepisów do powołanych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, rezygnując z rozszerzania utraty mocy dokumentów urzędowych na inne rodzaje postępowań" - głosi komunikat Kancelarii Prezydenta.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.