Resort pracy wyjaśnił, że w wykazie nie ma organizacji, które nie przekazały do Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawozdania finansowego ani sprawozdania merytorycznego, bądź nie opublikowały sprawozdania na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl w terminie do 15 grudnia 2010 r.
"Decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych, który został opublikowany 14 stycznia br. uwzględniono 6678" - poinformowało ministerstwo pracy.
Resort wyjaśnił, że oprócz organizacji, które przekazały ministrowi pracy sprawozdanie finansowe i merytoryczne, w wykazie są też organizacje pożytku publicznego, które przekazały tylko sprawozdanie finansowe bądź tylko sprawozdanie merytoryczne, a także organizacje, które opublikowały sprawozdania w terminie do 15 grudnia 2010 r. na stronie www.pozytek.gov.pl.
Organizacje charytatywne muszą przekazać ministrowi pracy sprawozdania finansowe i merytoryczne od 2004 r. W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 22 stycznia 2010 r., w tym roku po raz pierwszy niezłożenie sprawozdania wiąże się z nieumieszczeniem organizacji pożytku publicznego na wykazie uprawnionych od uzyskania 1 proc. podatku.
Na początku stycznia 2011 r. MPiPS poinformowało, że "zważywszy na fakt, że powiązanie wypełniania obowiązku sprawozdawczego z możliwością uzyskania 1 proc. podatku obowiązuje od 1 września 2010 r., Ministerstwo w roku bieżącym, w drodze wyjątku, zamieści w wykazie (...) te organizacje, które złożyły sprawozdania nie później niż do dnia 15 grudnia 2010 r."
Tym samym zdecydowano, że w wykazie nie znajdą się organizacje, które w ogóle nie złożyły sprawozdań ani ich nie opublikowały na stronie internetowej MPiPS.
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowi, że organizacja charytatywna, która chce skorzystać z 1 proc. podatku, musi przekazać ministrowi pracy sprawozdanie finansowe i merytoryczne. Ma na to 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Ponadto w tym samym terminie organizacja ma obowiązek zamieszczenia sprawozdań na stronie internetowej resortu pracy. (PAP)