"Benchmarki (wskaźniki referencyjne) są niezbędne dla funkcjonowania naszych rynków finansowych. Manipulowanie nimi jest równoznaczne z okradaniem inwestorów i konsumentów. Cieszę się z dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim, bo oznacza ono, że mamy nowe przepisy, które pomogą odbudować zaufanie do rynków finansowych w Unii Europejskiej" - oświadczył w czwartek unijny komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i unii rynków kapitałowych Jonathan Hill.

Projekt rozporządzenia z września 2013 r. był odpowiedzią Komisji Europejskiej na skandale związane z manipulowaniem londyńską międzybankową stopą procentową (LIBOR) oraz międzybankową stopą procentową strefy euro (EURIBOR), ale także na domniemane manipulacje wskaźnikami dotyczącymi towarów (np. ropy naftowej, gazu ziemnego i biopaliw) i kursów walut.

Od wskaźników rynkowych zależą ceny instrumentów finansowych o wartości liczonej w bilionach euro. Mają one też duże znaczenie dla rynków finansowych, kredytów hipotecznych oraz oszczędności milionów mieszkańców Unii. Wskaźniki nie podlegały dotąd regulacji ani nadzorowi.

Propozycja, co do której uzyskano zgodę, obejmuje wszystkie wskaźniki wykorzystywane jako punkty odniesienia dla instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu lub będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, takich jak pochodne instrumenty energetyczne i walutowe, jak również wskaźniki stosowane w umowach finansowych (np. kredyty hipoteczne oraz indeksy stosowane do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych).

Nadzór nad ustalaniem i stosowaniem wskaźników pełnić mają odpowiednie instytucje w tych krajach UE, gdzie powstaje wskaźnik. W przypadku wskaźników o krytycznym znaczeniu, czyli stanowiących punkt odniesienia dla instrumentów finansowych o wartości co najmniej 500 mld euro, kontrolę dodatkowo pełnić ma międzynarodowe kolegium nadzorców, którego prace koordynuje Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA).

Rozporządzenie wprowadzi też wiążący kodeks postępowania dla dostawców danych wykorzystywanych do przygotowania wskaźników.

Przepisy muszą jeszcze formalnie zatwierdzić państwa członkowskie w Radzie UE, co ma nastąpić w maju, po czym będą mogły zostać opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym.(PAP)