"Z dniem 13 czerwca br. prezes Rady Ministrów powołał na stanowisko prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Pawła Trojana" - powiedziała Stręciwilk. Dodała, że o powołaniu nowego prezesa Izba została poinformowana w piątek.

Trojan jest prawnikiem, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ma za sobą też podyplomowe studia - Funkcjonowanie Rynku Energii - w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Przez wiele lat pełnił funkcję członka organów nadzorczych i zarządzających spółek kapitałowych sektora budownictwa, nadzorów inwestorskich oraz zarządzania nieruchomościami. Był też specjalistą w Departamencie Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych.

Krajowa Izba Odwoławcza jest organem właściwym do rozpoznawania odwołań wnoszonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W skład KIO wchodzi obecnie 37 członków, którzy zajmują się orzekaniem w sprawach odwoławczych, wydawaniem postanowień o uchyleniu zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze oraz podejmowaniem uchwał ws. zastrzeżeń do wyników kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Wśród przetargów, którymi w ostatnim czasie zajmowała się KIO, był ten dotyczący warunków przetargu na odbiór i zagospodarowanie śmieci w Warszawie. Wątpliwości Izby wzbudziło szereg postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Chodziło m.in. o warunki udziału w postępowaniu przetargowym, które preferowały konkretnego wykonawcę, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania. W konsekwencji zastrzeżeń prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że na jej prośbę do dymisji podał się wiceprezydent stolicy Jarosław Kochaniak.