UNHCR, czyli biuro wysokiego komisarza narodów zjednoczonych ds. uchodźców, wielokrotnie podkreślało, że Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej jest ważna z punktu widzenia osób ubiegających się o ochronę międzynarodową.
Czytaj: W sobotę wchodzi w życie konwencja o zapobieganiu przemocy wobec kobiet>>>

Jak podaje UNHCR, na świecie jest niemal 60 milionów uchodźców, z czego połowa to kobiety i dziewczęta. Duża część z nich nie ucieka wcale przed wojnami, ale przed przymusowymi małżeństwami, przemocą domową czy powszechnie stosowanym w 29 krajach świata okaleczaniem żeńskich narządów płciowych. Jak podkreślali wielokrotnie zwolennicy ratyfikacji konwencji, jej zapisy mówiące o tym, że przemoc nie może być usprawiedliwiana tradycją czy religią, odnoszą się do tego rodzaju praktyk.

W konwencji są dwa artykuły odnoszące się bezpośrednio do uchodźców - art. 60 i art. 61. Jeden z nich mówi o tym, że ofiary przemocy ze względu na płeć powinny być uznawane za ofiary prześladowania w rozumieniu konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców; drugi stanowi, że takie osoby nie powinny być wydalane przez państwo, w którym szukają schronienia.

Jak podkreślił Kostrzyński, to duża i ważna zmiana. "Przede wszystkim fakt przemocy domowej zgłaszany przy ubieganiu się o nadanie statusu uchodźcy będzie stanowił przesłankę, żeby nie wydalać takiej osoby, nawet jeśli wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie. To już będzie poważna przesłanka, żeby rozpatrywać taki wniosek jako zasadny" - powiedział.

Dodał, że dotychczas fakt przemocy domowej nie był uwzględniony w konwencji genewskiej.

"Do tej pory było to uznaniowe. Oczywiście, można było stosować takie kryterium, ale nie wynikało to z żadnego obowiązku prawnego. Kobieta, po której widać było, że jest ofiarą przemocy, w pewnych przypadkach mogła liczyć na to, że będzie to traktowane jako czynnik, który uzasadnia złożenie wniosku, ale nie było takich wytycznych prawnych. Teraz są takie wytyczne i bardzo dobrze, bo te osoby mają większe szanse, by liczyć na ochronę międzynarodową" - zaznaczył Kostrzyński.

Zwrócił uwagę, że wiele kobiet, które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE, pochodzi z krajów, w których w różnych postaciach przemoc ze względu na płeć jest stosowana i – niekiedy - sankcjonowana przez zwyczaje i tradycje. "Przyjęto wreszcie, że zawrócenie takiej kobiety do kraju jej pochodzenia, nawet jeśli nie toczy się tam wojna, może stanowić zagrożenie dla jej zdrowia lub życia, może narazić ją na prześladowania, na jeszcze większą traumę" - powiedział Kostrzyński.

Wskazał, że chodzi o takie sytuacje jak aranżowanie małżeństw, tzw. honorowe zabójstwa, okaleczanie żeńskich narządów rodnych - praktyka ta, stosowana w wielu krajach Afryki Równikowej, polega na bolesnym, nieodwracalnym i zupełnie medycznie nieuzasadnionym okaleczaniu kobiet.

Pytany, czy takich kobiet jest wiele, Kostrzyński powiedział, że nie ma dokładnych statystyk, ani w Polsce, ani w innych krajach UE. "To są generalnie rzeczy objęte tajemnicą, natomiast faktem jest to, że wiele kobiet, które ubiegają się o status uchodźcy w krajach, które już przyjęły tę konwencję, ucieka właśnie przed tego rodzaju praktykami, które w rozumieniu konwencji są przemocą. Wiele kobiet ucieka też dlatego, że regularnie padają ofiarą przemocy, która ma nie tylko podłoże religijne, ale również kulturowe" - podkreślił Kostrzyński.

"Obserwujemy, że w ostatnim okresie władze uznają te przesłanki za zasadne" - dodał.

Andrzej Kiełtyka,Andrzej Ważny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Komentarz>>>

Jak mówiła Maria Pamuła z UNHCR, kiedy pojawia się u nas cudzoziemka i prosi o ochronę międzynarodową np. dlatego, że grozi jej przymusowe małżeństwo lub jest ofiarą przemocy domowej, jej wniosek nie musi być uwzględniony. "Jeśli chodzi np. o okaleczenie narządów płciowych czy małżeństwa dzieci - są to kwestie uznawane przez polskie władze jako przesłanki do objęcia ochroną międzynarodową. Ale nie zawsze i nie w każdym przypadku, różnie już bywa np. jeśli chodzi o przemoc czy zmuszanie do małżeństwa osoby dorosłej" - zaznaczyła.

Według niej rzadko ochroną międzynarodową obejmowane są kobiety z grupy społecznej zwanej westernized women, czyli kobiety ze świata muzułmańskiego, chcące żyć na sposób zachodni - pracować uczyć się, podejmować samodzielne decyzje. "Konwencja pozwoli na szersze rozumienie przemocy, wprowadzi np. do polskiego prawa pojęcie przemocy ekonomicznej" - podkreśliła Pamuła.

Konwencja została uchwalona w 2011 r. w Stambule. Ma ona chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

Polska podpisała konwencję w grudniu 2012 r., prezydent Bronisław Komorowski ratyfikował ją 13 kwietnia br.

Konwencję krytykuje m.in. Episkopat Polski. Obawy budzą głównie zapisy o konieczności wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn oraz o tym, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja lub tzw. „honor" nie mogą być uznawane za usprawiedliwiające akty przemocy. Podnoszone były też argumenty o niezgodności konwencji z konstytucją oraz o tym, że stanowi ona zagrożenie dla polskiej tradycji i rodziny.(PAP)