Jednocześnie - niezależnie od zgłoszonych zastrzeżeń - Rada pozytywnie oceniła zamiar stworzenia "kompleksowej regulacji poświęconej ochronie pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu karnym".

Projekt nowej, oddzielnej ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka resort sprawiedliwości przygotował w połowie marca. Planowana ustawa ma wprowadzić uporządkowane standardy takiej ochrony, gdyż obecnie przepisy odnoszące się do tej problematyki są rozproszone i fragmentaryczne.

Projekt przewiduje różne rodzaje środków ochrony. Do części z nich dostęp miałby każdy świadek i pokrzywdzony w procesie karnym. Chodzi o stały kontakt z przedstawicielem policji, pomoc psychologiczną oraz ochronę na czas czynności procesowej. Przewidziano też zaawansowane instrumenty ochrony, które realizowane mogłyby być wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych - zagrożenia życia lub zdrowia: ochronę osobistą, pomoc w zmianie miejsca pobytu lub zatrudnienia, a także pomoc finansową.

Te "środki zaawansowane" - jak planuje MS - miałyby być stosowane co do zasady przy sprawach rozpatrywanych w pierwszej instancji przed sądem okręgowym, gdyż w praktyce zagrożenie życia świadka "występuje najczęściej w przypadku zorganizowanych grup przestępczych oraz w sprawach poważniejszych". Jedynie "w szczególnie uzasadnionych wypadkach" mogłyby być stosowane także w pozostałych sprawach.

Ten fragment projektu i ograniczenie zakresu spraw, w których jest udzielana ochrona i pomoc głównie do właściwych dla sądu okręgowego (rozpatruje on najpoważniejsze sprawy, zagrożone najsurowszymi karami - PAP), wzbudziło wątpliwości KRS. "Nacisk w tym wypadku winien być położony na stopień zagrożenia, jaki odczuwa pokrzywdzony lub świadek, bez względu jaki sąd jest właściwy do rozpatrzenia konkretnej sprawy w pierwszej instancji" - podkreśliła Rada w swej opinii.

Ponadto, zdaniem KRS, dopracowania wymagają niektóre inne zapisy projektu. Chodzi na przykład o kwestie zażaleń składanych do komendanta głównego policji na decyzje w sprawie stosowania środków ochrony i pomocy. "KRS stoi na stanowisku, że właściwszym rozwiązaniem prawnym byłoby rozpatrywanie zażalenia dotyczącego zastosowania, odmowy zastosowania lub cofnięcia środka ochrony przez sąd" - głosi opinia.

W projekcie wskazano także, że w sytuacji złożenia fałszywych zeznań przez świadka następowałoby "obligatoryjne cofnięcie środka ochrony lub pomocy". "Nie jest w tej sytuacji sprecyzowane, na jakiej podstawie organ stosujący środek ochrony ma stwierdzić fakt złożenia fałszywych zeznań czy zatajenia informacji, np. czy dopiero po stwierdzeniu tego faktu prawomocnym orzeczeniem sądu" - zaznaczyła KRS.

Projekt zakłada także m.in. wprowadzenie jako zasady poufności danych dotyczących miejsca zamieszkania i zatrudnienia świadka. Ponadto zmiany wprowadzą do polskich przepisów uregulowania dwóch dyrektyw europejskich odnoszących się do wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz tzw. europejskiego nakazu ochrony. Dzięki temu nakazowi ofierze, np. przemocy domowej, objętej ochroną w jednym państwie UE zapewnia się takie same środki ochrony w pozostałych państwach Unii.

Przygotowanie takich uregulowań i zbudowanie "szeroko rozumianego programu wsparcia i ochrony świadka" było jedną z obietnic ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego po objęciu przez niego urzędu. Biernacki przyznawał, że pomysł przygotowania ustawy narodził się, gdy kierował pracami sejmowej komisji śledczej zajmującej się sprawą porwania i śmierci Krzysztofa Olewnika. (PAP)