Pierwszy wniosek Rady w tej sprawie trafił do Trybunału w lutym, TK umorzył jednak postępowanie ze względów formalnych.

"Mam nadzieję, a nawet jestem przekonany, że na najbliższym lipcowym posiedzeniu Rady wniosek do TK będzie przyjęty zgodnie ze wszystkimi formalnymi wymogami, bo nie zaistniało nic takiego, co dezaktualizowałoby dotychczasowe zarzuty" - zaznaczył przewodniczący KRS. Dodał, że posiedzenie KRS zaplanowane jest w przyszłym tygodniu.

Decyzję o skierowaniu do TK wniosku zaskarżającego zeszłoroczną obszerną nowelizację Prawa o ustroju sądów powszechnych - wprowadzającą m.in. okresowe oceny pracy sędziów i zmiany w sposobie zarządzania pionem administracyjnym sądów - Rada podjęła już na początku grudnia ubiegłego roku. Zdaniem KRS konstytucję złamał tryb uchwalenia nowelizacji, niezgodne z ustawą zasadniczą są także niektóre z jej zapisów.

W końcu czerwca Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku KRS na posiedzeniu niejawnym zdecydował o umorzeniu postępowania, wskazując na wadliwy sposób przyjęcia przez Radę uchwały dotyczącej zaskarżenia.

TK w swym postanowieniu wskazał, że Rada w podjętej w grudniu zeszłego roku uchwale tylko ogólnie wskazała zakres zaskarżenia, nie precyzując przedmiotu kontroli, czyli poszczególnych kwestionowanych przepisów. Te przepisy zostały dopiero wskazane we wniosku do Trybunału. "KRS nie przedstawiła uchwały, z której wynikałoby, że członkowie Rady głosowali w sprawie przyjęcia ostatecznej wersji wniosku" - zaznaczył Trybunał.

"Skoro wystąpiła wątpliwość, to trzeba ją usunąć, i to zrobimy" - powiedział w środę Górski.

Zdaniem KRS konstytucję narusza przeprowadzenie pierwszego czytania projektu nowelizacji w sejmowej komisji, a nie na forum całej izby. Sędziowie wskazują, że Prawo o ustroju sądów powszechnych to ustawa ustrojowa, więc - w myśl regulaminu Sejmu - pierwsze czytanie ustawy ustrojowej powinno odbyć się na forum całego Sejmu.

Ponadto - według Rady - zaskarżane przepisy rozszerzają kompetencje nadzorcze ministra sprawiedliwości, przy jednoczesnym pozbawieniu uprawnień prezesów sądów w zakresie nadzoru administracyjnego nad sądami. KRS kwestionuje też m.in. upoważnienie ministra do tworzenia i znoszenia sądów oraz ustalania ich siedzib i obszarów właściwości w drodze rozporządzenia, a nie ustawy.

Większość przepisów uchwalonej w sierpniu zeszłego roku nowelizacji weszła w życie w końcu marca. Prace nad zmianami były prowadzone przez wiele miesięcy w resorcie sprawiedliwości, a później w parlamencie. "Celem jest usprawnienie działania sądów i zmiana obecnych zasad sprawowania przez ministra nadzoru nad działalnością administracyjną sądów" - uzasadniało Ministerstwo Sprawiedliwości.

Nowelizacja wprowadziła m.in. system indywidualnych ocen pracy sędziów, których wyniki mają stanowić podstawę do opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego sędziego. Zmiany dotyczą także struktury sądów. Wprowadzona została zasada, że w sądach będą wydziały karne i cywilne, zaś wydziały rodzinne czy pracy będzie można utworzyć tylko wtedy, jeśli na danym terenie jest takie zapotrzebowanie.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie od początku 2013 r. do polskiego sądownictwa menedżerskiego podejścia do zarządzania sądami i wzmacnia pozycję dyrektorów sądów. Dyrektor - który obok prezesa i kolegium uzyska status odrębnego organu sądu - ma odpowiadać za kadrę niesędziowską oraz infrastrukturę sądów i uwolnić prezesa od obowiązków administracyjnych. (PAP)

mja/ itm/ bk/