Posłowie z sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka jednogłośnie zarekomendowali projekt, teraz trafi on do drugiego czytania w Sejmie.
Według zapisów Prawa prasowego "nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, jak również danych osobowych i wizerunku świadków, pokrzywdzonych i poszkodowanych, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę". Jednak prokurator lub sąd mogą zezwolić „ze względu na ważny interes społeczny” na ujawnienie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe.
We wrześniu 2009 r. na możliwą niekonstytucyjność tego zapisu wskazywał rzecznik praw obywatelskich, który zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. "RPO wskazał, że ingerencja w życie prywatne jest w tym przypadku na tyle poważna, że na postanowienie prokuratora powinno przysługiwać zażalenie do sądu, aby to sąd decydował o tym, czy ten wizerunek można ujawnić" - mówił Wojciech Szarama (PiS) z sejmowej komisji ustawodawczej, która przygotowała projekt nowelizacji.
Autorzy projektu w jego uzasadnieniu wskazali, że prokuratorskie zezwolenie na ujawnienie danych osobowych i wizerunku podejrzanego w sposób istotny ingeruje w chronione przez konstytucję życie prywatne, cześć i dobre imię tej osoby. Dlatego, w tym przypadku, musi zostać wprowadzona możliwość sądowej kontroli.
Według projektu do zapisów Prawa prasowego dotyczących ujawniania wizerunku dopisany zostałby punkt pozwalający na złożenie zażalenia na decyzję prokuratora. Zażalenie to rozpatrywałby sąd rejonowy, w którego okręgu toczy się dane postępowanie. Ponadto projekt jednoznacznie określa, że ujawnienie danych i wizerunku osób, przeciw którym toczy się postępowanie, następuje w formie postanowienia prokuratora, nie zaś - jak jest to możliwe obecnie - zarządzenia.
Zastrzeżeń do projektu nie zgłosili na posiedzeniu komisji przedstawiciele resortu sprawiedliwości. Pozytywne opinie na temat tej zmiany skierowały także do Sejmu: Krajowa Rada Sądownictwa i Sąd Najwyższy. (PAP)