Zgodnie z proponowaną przez posłów nowelizacją, obowiązkiem rad nadzorczych wojewódzkich funduszy będzie zatwierdzanie wniosków zarządu o nabyciu lub zbyciu nieruchomości. Fundusze będą też miały obowiązek publikować roczne sprawozdania z działalności w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Posłowie chcą też zapobiec próbom włączenia Funduszy do struktur samorządów wojewódzkich i ograniczania ich samodzielności. Zaproponowali zmianę, by do Funduszy nie stosować przepisów ustawy o samorządzie województwa.
Wojewodowie sprawowali nadzór nad funduszami od momentu ich powstania do końca 2009 r. Teraz posłowie chcą przywrócenie nadzoru wojewodów, a nie marszałków województw.
Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarządzają łącznie blisko 5,5 mld zł. Ich roczne przychody to ok. 1 mld zł. Przychody największych funduszy - śląskiego, mazowieckiego, dolnośląskiego to ponad 100 mln zł rocznie. Fundusze otrzymują część udziałów w opłatach za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez firmy.
Nowelizacja z 2009 r. zmieniła status prawny Funduszy - utraciły osobowość prawną i stały się samorządowymi osobami prawnymi. Ponieważ brak ustawowej definicji takiej samorządowej osoby prawnej, samorządy próbowały ograniczać autonomię funduszy. Zmiana zaproponowana przez posłów ma jednoznacznie określić zakres prawny.
Ponieważ nie zgłoszono poprawek, Sejm będzie głosował nad projektem jeszcze podczas tego posiedzenia.(PAP)