Nowela ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadza do polskiego prawa tzw. rachunki zbiorcze. Są to rachunki prowadzone przez uczestników systemu depozytowo-rozliczeniowego, na których mogą być rejestrowane papiery wartościowe nie należące do osób, dla których rachunki te są formalnie prowadzone, ale należące do innej osoby lub osób.

Według rządu, który zaproponował zmiany, dotychczasowy brak możliwości otwierania w Polsce rachunków zbiorczych przez uczestników systemów depozytowo-rozliczeniowych stanowił coraz większą barierę w dalszym rozwoju rynku kapitałowego.

Rząd uważa też, że wprowadzenie rachunków zbiorczych otwiera rynek na nowych inwestorów. Zdaniem autorów noweli, obecne rozwiązania z punktu widzenia inwestorów zagranicznych są kosztowne i skomplikowane. Wymagają od nich np. konieczności posiadania odrębnego rachunku utworzonego specjalnie na polski rynek.

Zdaniem rządu, wprowadzenie rachunków zbiorczych może również przyczynić się do zwiększenia płynności polskich skarbowych papierów wartościowych (SPW). Obecnie inwestorzy zagraniczni, którzy chcieliby kupić polskie SPW, muszą zakładać rachunki papierów wartościowych w swoim imieniu, co jest kosztowne.

Rachunki zbiorcze występują w wielu krajach Unii Europejskiej, a także poza nią. Wśród krajów unijnych, które wprowadziły konta zbiorcze,są: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Portugalia,Niemcy i Węgry. Poza UE rachunki zbiorcze mają USA i Szwajcaria.

Nowe rozwiązania będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw. (PAP)