Cichoń przedstawił sejmowej komisji finansów publicznych informację dotyczącą funkcjonowania podatku po dwóch latach od jego wprowadzenia. Konieczność przygotowania raportu wynika z ustawowego zobowiązania Rady Ministrów do dokonania takiej analizy, a następnie do przedłożenia Sejmowi odpowiedniej informacji.

Obecny na posiedzeniu poseł Ryszard Zbrzyzny (SLD) krytykował, że ustawa przewiduje jednorazowe przygotowanie informacji na temat wpływu podatku na sektor wydobywczy. Poseł mówił, że obowiązek ten wprowadzono, aby posłowie PO, którzy za nim głosowali, mieli argument dla obrony swojej pozycji w okręgach wyborczych. Zbrzyzny zapowiedział, że wystąpi z inicjatywą ustawodawczą, która zmierzałaby do wprowadzenia obowiązku przygotowywania odpowiednich raportów co dwa lata.

Wiceminister finansów powiedział, że resort nie jest przeciwny cyklicznemu sporządzaniu takich raportów. Zastrzegł, że jego zdaniem, aby było to możliwe, nie trzeba zmieniać ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin.

"Analizy wykazały, że wprowadzenie podatku do wydobycie niektórych kopalin pozwoliło z jednej strony uzyskać państwu, jako prawnemu właścicielowi złóż rudy zawierającej miedź i srebro rentę surowcową w odpowiedniej wysokości. Z drugiej strony zapewniło realizację godziwych zysków przez podmiot objęty tym podatkiem" - powiedział Cichoń.

Dodał, że mimo wprowadzenia podatku rentowność wydobycia miedzi i srebra pozostała na bardzo wysokim poziomie. Była w 2013 r. sześć razy wyższa niż średnia rentowność przeciętnego podatnika CIT w Polsce, który wykazał dochód, w 2012 r. ponad ośmiokrotnie wyższa.

"Wprowadzenie podatku nie spowodowało redukcji zatrudnienia w sektorze" - dodał. Wskazał, że jednocześnie poziom wynagrodzeń był wyższy niż przed wprowadzeniem podatku, a przeciętne wynagrodzenie brutto w KGHM wyniosło w latach 2012-13 ok. 9,3 tys. zł. Zdaniem Cichonia nie ma powodu, aby pracować nad obniżeniem tego podatku, czy wprowadzeniem regulacji zmniejszających koszty poboru" - powiedział Cichoń.

"Zastanawialiśmy się nad kwestią ewentualnego zróżnicowania wysokości podatku od wydobycia w zależności od jakości wydobywanego urobku rudy miedzi. To wymaga dalszej obserwacji sytuacji, jeśli chodzi o rentowność w poszczególnych zakładach" - poinformował.

Ryszard Zbrzyzny zauważył, że podatek od kopalin to podatek dla KGHM, bowiem żadna inna firma go nie płaci. Ocenił, że jest to podatek "drastyczny, osłabiający konkurencyjność KGHM-u" i służy "doraźnemu zapychaniu dziury budżetowej". Zdaniem Zbrzyznego resort finansów pracował nad przedstawioną przez Cichonia informacją "w różowych okularach". "To materiał wyłącznie poglądowy, a nie analityczny" - ocenił.

Wojciech Zubowski z PiS wskazał, że podatek od początku budził wiele kontrowersji, a informacja MF tych kontrowersji nie rozwiewa. "Nie znajdziemy w niej żadnych danych na temat tego, jak ten podatek wpływa na rentowność KGHM-u" - mówił.

Zaznaczył, powołując się na władze spółki, że na przykład zakład w Lubinie jest deficytowy. "Nasze największe zastrzeżenia budzi to, że informacja ta nie mówi o tym, na ile zmienił się plan eksploatacji przyszłych złóż KGHM-u" - podkreślił. Jego zdaniem okazało się bowiem, że po wprowadzeniu podatku eksploatacja części złóż będzie nieefektywna.

Zgodnie z raportem analizy przeprowadzono w trzech obszarach: wpływu podatku na sektor wydobywczy miedzi oraz srebra, z uwzględnieniem rynku pracy, wpływu ustawy na sektor finansów publicznych oraz administracyjnego aspektu funkcjonowania ustawy.

Wysokość zapłaconego podatku od wydobycia niektórych kopalin wyniosła w 2012 r. 1 mld 596 mln zł, natomiast w 2013 r. - 1 mld 856 mln zł.

Relacja dochodów budżetowych państwa (CIT, podatek od wydobycia niektórych kopalin, pozostałe podatki i opłaty) do dochodów przedsiębiorców uzyskanych przed uiszczeniem tej płatności na rzecz państwa (tzw. renta surowcowa) wyniosła w 2012 r. 40 proc., natomiast w 2013 r. 50 proc. Niższa wartość w 2012 r. wynika z faktu wejścia w życie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin w trakcie roku, tj. 18 kwietnia 2012 r.

Pomimo wprowadzenia nowego podatku, zyskowność sektora wydobywczego miedzi i srebra pozostaje na bardzo wysokim poziomie; w 2013 r. było to blisko 25 proc. - czytamy w informacji. Zgodnie z raportem podatek nie miał negatywnego wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego, które są jego beneficjentami z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Koszty poboru podatku oraz realizacji zobowiązań podatkowych w okresie objętym analizą okazały się minimalne w relacji do wysokości zobowiązania z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin.

W opinii resortu finansów rozwiązania przyjęte w zakresie podatku od wydobycia niektórych kopalin okazały się efektywne budżetowo, przy niskich jednocześnie kosztach poboru. Są one ponadto neutralne dla społeczności lokalnych i jednocześnie pozwoliły zrealizować przedsiębiorcy odpowiednie zyski z wydobycia miedzi i srebra.

Ustawa budżetowa na 2014 rok przewiduje, że z podatku od wydobycia niektórych kopalin wpłyną 2 mld zł. (PAP)