Przynależność do rodziny zawodów zaufania publicznego to nie tylko kwestia prestiżu, ale przede wszystkim szczególnej rangi profesji i korzyści, jakie niesie korzystanie z usług osób reprezentujących zawód zaufania publicznego.

Artykuł 17 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej stanowi, że w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.

Zawód zaufania publicznego

Osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie działają wyłącznie w celu osiągnięcia zysku – ich rolą jest też zaspokajanie najważniejszych potrzeb i ochrona podstawowych, najbardziej  doniosłych wartości, takich jak życie i zdrowie (np. lekarze) czy interesy majątkowe (np. doradcy podatkowi).

Zawód doradcy podatkowy został wprowadzony odrębną ustawą, w której powołano samorząd zawodowy (KIDP) i uregulowano zasady funkcjonowania samorządu oraz reguły wykonywania zawodu. Tak więc osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego nie jest zwyczajnym przedsiębiorcą, ponieważ poza aktami prawnymi obowiązującymi osoby prowadzące działalność gospodarczą jego aktywność zawodową reguluje ustawa o doradztwie podatkowym.

Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego

Każdy doradca należy do samorządu obowiązkowo, z mocy ustawy, a samorząd dba o to, by wykonywał swoje czynności zgodnie z prawem powszechnym i korporacyjnym.  Ustawa reguluje także wymogi, które należy spełnić, aby uzyskać tytuł doradcy podatkowego – są to określone warunki, jakie musi spełniać (m. in. jest nieskazitelnego charakteru i swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu), a także kwalifikacje, które muszą być potwierdzone zaliczeniem państwowego egzaminu i odbyciem praktyki zawodowej.

Przepisy regulujące funkcjonowanie zawodów zaufania publicznego określają liczne obowiązki (np. stałego podnoszenia kwalifikacji, ubezpieczenia OC), narzucają różnego rodzaju ograniczenia (np. w zakresie reklamy), ale jednocześnie przyznają szczególne uprawnienia (np. prawo uwierzytelniania dokumentów, czy immunitet materialny). Szczególnie doniosłym obowiązkiem doradców jest tajemnica zawodowa, która jest chroniona na równi z tajemnicą adwokacką.

Tematyka zawodów zaufania publicznego i ich samorządów (m. in. doradców podatkowych), została ujęta w obszernej publikacji wydanej przez Senat RP w 2014 r. w oparciu o materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji we współpracy z Mazowieckim Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego 12 listopada 2013 r. (link do publikacji).

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł