O zawodach zaufania publicznego jest mowa w art. 17 ust.1  Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku  (Dz.U. Nr 78, poz.483 z późn.zm.).

Autorzy książki podkreślają, że zawodom tym „społeczeństwo przypisuje wymóg posiadania bardzo wysokich umiejętności fachowych, zwykle ukończenia wyższych studiów oraz odbycia dalszych szkoleń (aplikacja, specjalizacja)”.

Do etosu zawodu lekarza nawiązuje Kodeks Etyki Lekarskiej przyjęty uchwałą Nadzwyczajnego II Krajowego Zjazdu Lekarzy 14 grudnia 1991 roku, a znowelizowany później dwa razy – w roku 1993 oraz w roku 2003. Obowiązkiem każdego lekarza jest stosowanie zasad zawartych w Kodeksie. Za ich nieprzestrzeganie grozi postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej.

Jeden z punktów Kodeksu mówi o tym, że „W szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz może nie podjąć się lub odstąpić od leczenia chorego, z wyjątkiem przypadków niecierpiących zwłoki. Nie podejmując albo odstępując od leczenia lekarz powinien wskazać choremu inną możliwość uzyskania pomocy lekarskiej” (art. 7 KEL).

Książka „Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty” to drugie, zmienione i rozszerzone, wydanie komentarza do ustawy. Zawiera analizę przepisów według stanu prawnego na dzień 31 stycznia 2014 roku, z uwzględnieniem problemów występujących w praktyce i orzecznictwie sądowym.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.

Informacje o autorach:

Elżbieta Barcikowska-Szydło - radca prawny w podmiotach działalności leczniczej; koordynator Zespołu Radców Prawnych Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; były członek komisji bioetycznej oraz wieloletni wykładowca akademicki.

Mirosława Kapko - jest radcą ministra w Departamencie Prawa Unii Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Zapewnia ocenę zgodności projektów krajowych przepisów m.in. w zakresie zdrowia publicznego i systemu opieki zdrowotnej z prawem wspólnotowym oraz doradza w postępowaniach skargowych prowadzonych przeciwko Polsce przez Komisję Europejską. Jest autorką publikacji z zakresu prawa europejskiego i medycznego, prowadzi zajęcia w Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Katarzyna Majcher - radca prawny, zastępca dyrektora Departamentu Prawa Unii Europejskiej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; były ekspert narodowy w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Rynku Wewnętrznego i Usług; specjalista w zakresie prawa medycznego oraz prawa Unii Europejskiej.

Witold Preiss - długoletni radca prawny w zakładach opieki zdrowotnej i lekarskich towarzystwach naukowych; były koordynator Zespołu Radców Prawnych w Naczelnej Radzie Lekarskiej; współautor projektu ustawy o izbach lekarskich; autor publikacji z zakresu prawa medycznego.

Krzysztof Sakowski - prokurator Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie; w sferze jego zainteresowań zawodowych znajduje się odpowiedzialność karna pracowników służby zdrowia.

prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska
- kierownik Katedry Prawa Karnego Porównawczego oraz Kliniki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji UW, a także Podyplomowego Międzywydziałowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny UW; autorka wielu publikacji m.in. z dziedziny prawa medycznego.