Organy skarbowe wydały bardzo ważną i korzystną interpretację dla osób z niepełnosprawnością, chcących skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. O interpretację wystąpiła podatniczka, ponieważ u jej córki stwierdzono autyzm. Zapytała, czy może rozliczyć ulgę rehabilitacyjną na córkę za lata wstecz oraz za rok 2023 r. W jej ocenie, ulga rehabilitacyjna powinna zostać przyznana także za lata ubiegłe. Dziecko posiadające autyzm już się rodzi z zaburzeniem, nie można zachorować na to zaburzenie, ono jest od urodzenia.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >>>

Warunkiem odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne jest posiadanie przez osobę, której dotyczy wydatek: orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. Orzeczenie o niepełnosprawności wydano, gdy córka miała już kilka lat, stąd wątpliwości matki co do możliwości skorzystania z ulgi za lata wstecz, nie tylko za rok, w którym wydano orzeczenie.

Czytaj w LEX: Orzecznictwo o niepełnosprawności - poradnik na przykładach >

 

Możliwa korekta zeznań podatkowych

W interpretacji z 3 kwietnia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatniczce rację (nr 0111-KDSB2-1.4011.58.2023.2.AM). Potwierdził, że przysługuje jej prawo do złożenia korekty zeznań podatkowych za lata poprzednie, w których dokona odliczenia wydatków poniesionych w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Organ wskazał, że z przepisów nie wynika, iż warunkiem dokonania odliczenia jest dysponowanie stosownym orzeczeniem przez cały rok. Dlatego też orzeczenie o niepełnosprawności wydane w trakcie danego roku podatkowego, nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczeń wydatków na cele rehabilitacyjne za ten rok. Co do zasady, odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia. W takiej sytuacji podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności.

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

Zobacz również: Rozliczając roczny PIT, trzeba pamiętać o przysługujących ulgach >>

 

Istotna jest data powstania niepełnosprawności

- Interpretacja kontynuuje korzystną dla podatników linię interpretacyjną. Organy potwierdzają, że w celu skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej istotna jest data powstania niepełnosprawności, nie data orzeczenia. Podatnik może odliczyć wydatki poniesione po dniu wskazanym w orzeczeniu jako data ustalenia niepełnosprawności. Istotne jest jednak, aby z orzeczenia o niepełnosprawności wynikało, że niepełnosprawność powstała wcześniej niż w dacie orzeczenia – ocenia Agnieszka Fijałkowska-Wocial, doradca podatkowy w Kancelarii LTCA Zarzycki Niebudek Kubicz.

Sprawdź w LEX: Czy ryczałtowiec może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej z tytułu używania własnego samochodu osobowego w celach rehabilitacyjnych niepełnosprawnego dziecka? >

Ekspertka dodaje, że jeśli orzeczenie nie będzie zawierało takiej informacji należy liczyć się z możliwością zakwestionowania przez organy prawa do ulgi w stosunku do wydatków poniesionych przed datą wydania orzeczenia.

- W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności wskazującego jako datę powstania niepełnosprawności „okres wczesnego dzieciństwa” wątpliwości może budzić prawidłowe zdefiniowanie tego pojęcia. W przypadku chorób wrodzonych jaką jest np. autyzm, organ zgodził się ze stanowiskiem podatniczki, że dziecko posiadające autyzm już rodzi się z tym zaburzeniem, nie można na nie zachorować, gdyż istnieje ono od urodzenia – podkreśla Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Jej zdaniem, w przypadku innych przyczyn niepełnosprawności, które mogą zaistnieć również po dacie urodzenia, warto, aby w takiej sytuacji podatnik dodatkowo zabezpieczył inne dokumenty potwierdzające datę stwierdzenia/diagnozy niepełnosprawności.

Sprawdź w LEX: Czy na fakturze za leki jako nabywca musi być wskazana osoba widniejąca na recepcie czy też może być to osoba, która kupiła dla niej leki? >

- W przypadku otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności, w którym wskazano, że niepełnosprawność datowana jest wcześniej niż data wydania orzeczenia, podatnik może oczywiście skorygować wcześniej złożone deklaracje podatkowe, z zastrzeżeniem jednak, że korekta nie może dotyczyć wysokości zobowiązania podatkowego, które uległo już przedawnieniu – podkreśla Agnieszka Fijałkowska-Wocial.

Sprawdź w LEX: Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej rodzic dziecka niepełnosprawnego może odliczyć odpłatność za swoją obecność w placówce leczniczej, ale związaną z opieką nad dzieckiem? >

 

Ulga rehabilitacyjna w rocznym PIT

Kolejny ekspert wskazuje na rangę przedmiotowej interpretacji.

- Wydana interpretacja indywidualna odnosi się do wysoce praktycznego zagadnienia związanego z charakterem ulgi rehabilitacyjnej i ustaleniem daty początkowej, kiedy poniesione wydatki mogą być nią objęte. W tym zakresie organ wskazał, że prawo odliczenia od dochodu przedmiotowych wydatków może przysługiwać wstecz (również co do kosztów czynionych przed złożeniem zeznania podatkowego) - o ile wydatkowanie nastąpiło po terminie wskazanym przez odpowiedni organ kwalifikujący (np. w ramach orzeczenia o niepełnosprawności precyzującego datę początkową określonej dysfunkcji) – ocenia dr Mateusz Mickiewicz, radca prawny w Kancelarii Mickiewicz & Szombara.

Ekspert dodaje, że istnieje w tym zakresie możliwość zwrotu z urzędu skarbowego poczynionych uprzednio kosztów (w przypadku dokonania korekty popartej dokumentami).

Sprawdź w LEX: Czy podatnik posiadający II grupę inwalidzką i osiągający wyłącznie dochody z renty ze Szwajcarii, może skorzystać z odliczenia na pokrycie kosztów leków? >

- Przedmiotowa interpretacja pozostaje w zgodzie z założeniem ustawodawcy i społecznym podłożem omawianej ulgi - co dostrzega również potrzebę dopełnienia równoległych, długotrwałych formalności wykazujących istniejące problemy - co nie może następować ze szkodą dla ponoszącego koszty rehabilitacyjne – podkreśla dr Mateusz Mickiewicz.

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >>>

 

Nowość
Nowość

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź