Ulga na powrót została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. Mogą z niej skorzystać podatnicy, którzy zdecydowali się na zmianę miejsca zamieszkania z zagranicy na terytorium Polski. Spełnienie warunków uprawniających do skorzystania z ulgi na powrót, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest wcale takie proste.
Zgodnie z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium RP, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowane według skali podatkowej, liniowo, stawką 5 proc. tzw. ulga IP Box lub ryczałtem) i z zasiłku macierzyńskiego –  w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł to miejsce zamieszkania, albo od początku roku następnego (z zastrzeżeniami).

Z kolei, stosownie do art. 21 ust. 43 ustawy o PIT, zwolnienie przysługuje pod warunkiem spełnienia kilku kryteriów wskazanych w tym przepisie, m.in. podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie posiadania miejsca zamieszkania na terytorium RP w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP oraz posiadania certyfikatu rezydencji lub innego dowodu dokumentującego miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Polski Ład – Ulga na powrót >

Zobacz również: Rozliczając roczny PIT, trzeba pamiętać o przysługujących ulgach >>

Powrót z Austrii do Polski

Ustalenie czy spełniamy warunki do ulgi nie jest wcale takie proste. Wątpliwości miał podatnik, który był pracownikiem firmy austriackiej od 2018 r. do końca 2021 r. W 2021 r. pracował nad otwarciem nowego oddziału tej firmy w Polsce. Oficjalnie od 1 stycznia 2022 r. jest on pracownikiem w polskim oddziale. Do końca 2021 r. posiadał on austriacki certyfikat rezydencji podatkowej. Od połowy do końca 2021 r. pracował on zdalnie i przebywał po dwa tygodnie w Austrii i dwa tygodnie w Polsce. W czasie pobytów w Polsce przebywał u rodziny. Natomiast w Austrii mieszkał u kolegi, ponieważ od połowy 2021 r. w związku z pracą zdalną wypowiedział umowę najmu mieszkania. Jego zdaniem, w okresie trzech lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium RP miał on miejsce zamieszkania w Austrii, natomiast od 2022 r. ma miejsce zamieszkania w Polsce. Obecnie podlega on w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Podatnik wystąpił o interpretację czy w zaistniałych okolicznościach przysługuje mu prawo do ulgi na powrót? W jego ocenie odpowiedź jest twierdząca.

 

Monika Brzostowska, Patrycja Kubiesa

Sprawdź  

Mogą być różne dowody

W interpretacji z 15 lutego br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznał podatnikowi rację (nr 0115-KDIT2.4011.822.2022.2.ENB). Zauważył, że podatnik powinien posiadać certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do zwolnienia.

Zobacz procedurę w LEX: Zmiana ośrodka interesów życiowych >

Choć przepisy podatkowe nie wymieniają w tym zakresie żadnego katalogu, to zgodnie z art. 180 par. 1 ordynacji podatkowej jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Oznacza to, że innymi dowodami wskazującymi na miejsce zamieszkania poza Polską mogą być m.in. umowa o pracę, historia zatrudnienia, zagraniczne zeznania podatkowe, zagraniczna umowa najmu nieruchomości, paski wynagrodzeń, wyciągi bankowe czy też zagraniczne zaświadczenie od pracodawcy, jak i inne dowody. Skoro podatnik posiada zarówno certyfikat rezydencji, jak również inne dokumenty to spełnia również warunek wskazany w art. 21 ust. 43 pkt 4 ustawy o PIT.

Dyrektor KIS przyznał, że podatnikowi będzie przysługiwało prawo do skorzystania z tzw. ulgi na powrót. Zwolnienie obejmie przychody podatnika w latach 2022-2025 albo od początku roku następnego, tj. w latach 2023-2026.

Czytaj w LEX: Ulga na powrót - podatkowa zachęta dla podatników, którzy przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski >

 

Eksperci: Interpretacja korzystna

- Wnioskodawca, pomimo iż faktycznie od lipca do grudnia przebywał naprzemiennie po dwa tygodnie w Polsce i w Austrii, to w roku podatkowym 2021 miał rezydencję podatkową w Austrii. Ponieważ problematyczne jest jednoznaczne stwierdzenie, gdzie wnioskodawca miał centrum interesów życiowych, to pod uwagę należy wziąć sumę dni, w których przebywał na terenie Polski. Ze stanu faktycznego opisanego we wniosku wynika, iż nie przekraczała ona 183 dni, co stanowi kolejny element określenia rezydencji podatkowej – wyjaśnia Maria Dąbek, doradca podatkowy w Kancelarii Biurex.

Ekspertka wskazuje, kiedy wnioskodawca stał się polskim rezydentem. - Dopiero z początkiem 2022 r, przeprowadzając się na stałe do Polski i jednocześnie przenosząc centrum interesów życiowych (w tym – zawierając umowę o świadczenie pracy na terenie Polski), wnioskodawca stał się polskim rezydentem podatkowym. Wypełnił także pozostałe przesłanki (z art. 21 ust. 43 ustawy o PIT), kwalifikujące go do ulgi na powrót i tym samym może z tej ulgi skorzystać – podkreśla Maria Dąbek.

Zdanie to potwierdził organ interpretacyjny, wydając interpretację nr 0115-KDIT2.4011.822.2022.2.ENB.

Na inne aspekty zwraca uwagę kolejny ekspert. - Zgodnie z interpretacją organu, podatnik, który chciałby skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, spełnia wszystkie warunki zwolnienia, pomimo to, że wypowiedział umowę najmu mieszkania, które było jego miejscem zamieszkania dla celów podatkowych w Austrii i pomieszkiwał u kolegi. Przez tę drugą połowę zeszłego roku de facto większość czasu spędził w Polsce w związku z pracą wykonywaną na rzecz austriackiego pracodawcy lub w związku z możliwością pracy zdalnej – podkreśla Ludwik Żuławnik, ekspert w Vialto Partners.

Jego zdaniem, wydawałoby się, że w związku z tym już od momentu rozpoczęcia pracy zdalnej 14 lipca 2021 r. i przyjechania do Polski podatnik przeniósł tu swoje centrum interesów życiowych. - Pomimo to, ciężko nie zgodzić się z interpretacją organu i zasadnością przytoczenia art. 180 par. 1 ordynacji podatkowej, by uznać, że podatnik spełnia warunki zwolnienia podmiotowego. Podatnik posiadał bowiem dodatkowe dowody potwierdzające jego miejsce zamieszkania w Austrii do końca 2021 r. – ocenia Ludwik Żuławnik.

Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu zeznań PIT na przykładach >>>

Warto przypomnieć, że zasadą jest, iż suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł.

Czytaj w LEX:

Sprawdź orzeczenia w LEX dotyczące ulgi prorodzinnej: