Ulgę na internet wprowadza przepis art. 26 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wskazuje, że podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku), będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulgę na internet odliczyć można od dochodu, a limit 760 zł przysługuje odrębnie każdemu z małżonków.

Zobacz również: Komu przysługuje ulga na dzieci w rozliczeniu PIT za 2019 rok >>

Prawo do ulgi trzeba udokumentować

Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 3 ustawy o PIT, wysokość wydatków w przypadku ulgi na internet ustala się na podstawie dokumentu stwierdzającego ich poniesienie, zawierającego w szczególności:

  1. dane identyfikującego kupującego (odbiorcę usługi) i sprzedającego (usługę),
  2. rodzaj zakupionej usługi,
  3. kwotę zapłaty.

Istotne jest to, że, zgodnie z podstawową zasadą obowiązującą w polskim systemie podatkowym, tj. zasadą samoobliczenia podatku, nie ma konieczności przedstawiania dokumentów stwierdzających poniesienie wydatków wraz z zeznaniem podatkowym. Na wezwanie organu podatkowego należy jednak okazać dokumenty, na podstawie których skorzystano z ulgi. W szczególności są to: faktury (w tym elektroniczne), jak również dowody zapłaty za usługę (w tym przelewy bankowe).

Czytaj w LEX: Jak skorzystać z ulg w podatku dochodowym od osób fizycznych? >

 

Internet domowy i mobilny z prawem do ulgi

W zakres ulgi na internet wchodzą wydatki związane z korzystaniem z internetu zarówno przy użyciu łączy stacjonarnych, jak i urządzeń mobilnych. Co istotne, w przypadku usług mieszanych (np. internet oraz telewizja), odliczyć można wyłącznie wydatki z tytułu użytkowania sieci internet oraz pod warunkiem, że kwota tego wydatku jest wyodrębniona. Ponadto, ulgą nie są objęte wydatki na montaż oraz instalację internetu, np. koszt sprzętu czy okablowania.

Czytaj w LEX: Liżewski Sławomir, Nowak Tomasz - Ulga na Internet >>

 


Ulga jest, ale nieco ograniczona

Podkreślić trzeba, że począwszy od zeznań podatkowych za 2013 rok wprowadzono ważne ograniczenie. Przewiduje je art. 26 ust. 6h ustawy o PIT, zgodnie z którym odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystał z tego odliczenia.

W związku z powyższym, jeżeli podatnik skorzysta po raz pierwszy z odliczenia, prawo do ulgi będzie mu przysługiwać za dany rok oraz za rok po nim następujący. Jeżeli podatnik nie skorzysta z odliczenia w roku następującym, nie może już w latach późniejszych skorzystać z ulgi. Można jednak oczywiście korzystać z internetu i nie odliczać wydatków, a z ulgi skorzystać dopiero w wybranym przez siebie roku podatkowym.

Sprawdź w LEX: Czy wyciąg bankowy, na którym widnieje informacja o opłacie za usługi telekomunikacyjne (internet + telewizja), może stanowić podstawę do ubiegania się o ulgę za internet? >>>

Obecnie wiele osób nie może już skorzystać z odliczenia wydatków na internet. Ulga jest najbardziej popularna wśród osób młodych, mających możliwość skorzystania z ulgi rozpoczynając rozliczenia z fiskusem. Mimo tego, że ulga na internet dalej cieszy się popularnością, racjonalność jej wprowadzenia coraz bardziej słabnie. Gdy ulgę wprowadzono po raz pierwszy ponad 15 lat temu usługa internetu była stosunkowo droga i mniejszy odsetek społeczeństwa mógł sobie pozwolić na tę wygodę. W dobie rosnącej informatyzacji społeczeństwa, coraz częściej rozważa się zniesienie ulgi.