Formularze do samodzielnego rozliczenia podatku za ubiegły rok zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2418. Znalazło się w tam rozporządzenie ministra finansów zmieniające rozporządzenie z 11 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Określa ono m.in. nowe wzory zeznań podatkowych: PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-36S, PIT-36LS, które służą do rozliczenia rocznego podatku dochodowego.

Ulgi możliwe do odliczenia w PIT

Ustawa o PIT przewiduje kilka ulg, z których można skorzystać i zapłacić niższy podatek. Wśród najpopularniejszych są: ulga prorodzinna, ulga rehabilitacyjna i odliczenie wydatków na internet. Prawo do skorzystania z tej ostatniej zostało jakiś czas temu ograniczone. Ciągle jednak – nie dłużej jednak niż przez dwa lata - wydatki na dostęp do sieci można odliczyć. Popularne jest także odliczanie przekazanych darowizn na cele charytatywne lub kultu religijnego.

Krzysztof Koniewski, doradca podatkowy, partner w kancelarii TLA zwraca uwagę, że skorzystanie z ulg każdorazowo wymaga od podatnika posiadania odpowiednich dokumentów, które potwierdzą prawo do odliczenia. Dokumenty te powinny być kompletowane na bieżąco, gdyż późniejsze ich uzyskanie może być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

 

Rozliczanie darowizn w rocznym PIT

Darowizny na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego mogą być przekazywane w formie pieniężnej i rzeczowej. Jak tłumaczy Krzysztof Koniewski, dokumentami niezbędnymi w tym przypadku są dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego (darowizna pieniężna) oraz dokument potwierdzający wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny (darowizna rzeczowa). Inna opcją darowizny uprawniającej do ulgi jest darowizna na cele krwiodawstwa. W przypadku darowizn na cele krwiodawstwa konieczne jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej przez krwiodawcę krwi lub jej składników. Aby obliczyć wysokość ulgi, trzeba pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi (lub osocza) przez przyjęty dla tej ulgi przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Obecnie wynosi on 130 zł.

Zobacz procedurę w LEX: Darowizny - odliczanie od podstawy opodatkowania >

Odliczenia z tytułu oddania krwi dokonuje się w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Oznacza to, że z odliczenia nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający PIT według stawki liniowej.

 


Ulga rehabilitacyjna w PIT

Wydatki rehabilitacyjne to najszersza kategoria odliczeń, które mogą zastosować niepełnosprawni. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w rocznym PIT na formularzu PIT-0. Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Od rej zasady jest jednak kilka wyjątków.

W przypadku ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających zaliczenie do osób uprawnionych do skorzystania z ulgi (orzeczenia dotyczące niepełnosprawności, decyzja przyznająca rentę) oraz dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku (wskazujących sprzedawcę, nabywcę, przedmiot nabycia oraz kwotę zapłaty). Ustawa o PIT zawiera spory katalog wydatków, których poniesienie uprawnia do odliczenia.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Niektóre są limitowane, inne nie. Podatnicy mają również możliwość odliczenia wydatków na zakup leków, ale tylko jeśli wydatki przekroczą 100 zł miesięcznie, wtedy odliczeniu podlega nadwyżka ponad tę kwotę. W przypadku tej grupy odliczeń podatnik również musi dysponować dokumentami potwierdzającymi wydatki. Takim dokumentem może być faktura wystawiona przez aptekę.

Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, supervisor w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce wyjaśnia, że odliczeniu wykazanemu w załączniku PIT-0 podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wśród których wymienić należy – adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opiekę pielęgniarską w domu czy utrzymanie psa asystującego.

Czytaj w LEX: Ulga rehabilitacyjna na przykładach >

Jak tłumaczy Kuba Lewandowski, wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Chodzi tu np. o faktury. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. - Wydatki na opłacenie przewodników przez osoby niewidome, utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome oraz używanie samochodu osobowego na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej 2280 złotych rocznie – podkreśla ekspert. Dodaje także, że warunkiem odliczenia pozostałych wydatków, jest fakt, że nie mogą być one zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Nie mogą być też finansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia czy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Ulga na internet w rocznym PIT

- Ulga internetowa wiąże się z używaniem internetu i wymaga od podatnika posiadania dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na ten cel, ze wskazaniem sprzedawcy, nabywcy, przedmiotu nabycia oraz kwoty zapłaty – przypomina Krzysztof Koniewski.

Z przepisów wynika, że podatnicy mogą odliczyć od dochodu poniesione przez siebie wydatki z tytułu użytkowania internetu, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Ulgę na internet można odliczyć tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie korzystano z tego odliczenia.

Odliczenie wydatków na internet w ramach ulgi w PIT - cały czas możliwe >>

Ulga prorodzinna na dziecko

Kolejną możliwością zmniejszenia obciążenia podatkowego jest ulga prorodzinna, zależna od liczby dzieci. W przypadku dziecka małoletniego, obok aktu urodzenia, konieczne jest posiadanie dokumentów potwierdzających sprawowanie opieki nad dzieckiem (w tym zaświadczenia lub orzeczenia sądowe). Natomiast w przypadku dzieci pełnoletnich określonych w art. 6 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy o PIT, ulga dotyczy dzieci pozostających na utrzymaniu podatnika w związku z wykonywaniem ciążącego na podatniku obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej. Poza dokumentami potwierdzającymi utrzymywanie dziecka konieczne jest posiadanie m.in. zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Czytaj w LEX: Ulga na dzieci na przykładach >

Szczególna sytuacja ma miejsce, jeżeli z ulgi prorodzinnej na jedno dziecko zamierzają korzystać dwie osoby. W przypadkach takich każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty ulgi za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wówczas wskazane może być (zwłaszcza w przypadku konfliktu z innymi osobami sprawującymi pieczę nad dzieckiem) gromadzenie dokumentów potwierdzających sprawowanie pieczy w poszczególnych dniach.

Ulga termomodernizacyjna

Rozliczając PIT za 2020 rok podatnicy mają drugi już raz możliwość skorzystania z nowej ulgi termomodernizacyjnej. Pozwala ona na odliczenie od podstawy opodatkowania do 53 tys. zł wydatków poniesionych przez podatnika na wszystkie realizowane przedsięwzięcia termomodernizacyjne we wszystkich posiadanych lub współposiadanych przez niego budynkach kwalifikujących się do ulgi.

Z ulgi może skorzystać, podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynków mieszkalnych jednorodzinnych do których zgodnie z prawem budowlanym zaliczają się m.in. domy jednorodzinne, bliźniaki czy budynki w zabudowie szeregowej. Co ważne, przepisy dopuszczają, żeby w takim budynku były wydzielone nie więcej niż dwa odrębne lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny oraz lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 30 proc. całej powierzchni budynku.

- Właściciel takiej nieruchomości, aby skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej musi ponieść wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które musi się zakończyć w okresie trzech kolejnych lat licząc od roku, w którym został poniesiony pierwszy wydatek – tłumaczy Paweł Majewski, menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce.

Do przedsięwzięć termomodernizacyjnych, zgodnie z przepisami można zaliczyć m.in.:

  • ulepszenie dzięki któremu ograniczone zapotrzebowanie na energię potrzebne na ogrzewanie budynku;
  • ulepszenie w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych;
  • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych.

Jak podkreśla Paweł Majewski, z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mogą podatnicy opodatkowujący swoje dochody według skali podatkowej lub według jednolitej 19-proc. stawki podatku oraz opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga termomodernizacyjna – warunki >

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Paweł Majewski wyjaśnia, że kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez sześć lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Czytaj w LEX: Ulga termomodernizacyjna na przykładach >

 

 

Odliczenie wpłat na IKZE

Roczny podatek można także obniżyć o wpłaty dokonane na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Zgodnie z przepisami roczne wpłaty na konta nie mogą przekroczyć maksymalnego limitu. Roczna suma wpłat na IKZE nie może przekroczyć 1,2-tności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego – w 2020 r. limit wpłat wynosił 6272,40 zł. Wpłaty na IKZE odlicza się od podstawy opodatkowania.