Sejm przyjął 30 marca br.  wszystkie zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji Prawa celnego, która ma m.in. usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności importowych. Przyjęcie poprawek Senatu zarekomendowała wcześniej sejmowa komisja finansów publicznych. Uzyskały one także poparcie resortu finansów. Chodzi o dziewięć poprawek legislacyjnych i redakcyjnych, które m.in. doprecyzowują przepisy, ujednolicają terminologię, dostosowują zapisy ustawy do standardów legislacyjnych.

Sejm uchwalił nowelizację Prawa celnego 25 lutego. Za przyjęciem ustawy głosowało 310 posłów, przeciw było 10, a 131 wstrzymało się od głosu. Odrzucono trzy poprawki KO zmierzające do utrzymania w obecnym brzmieniu części przepisów dotyczących hazardu.

Nowela dotyczy ujednolicenia i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Obejmuje też zmiany dotyczące gier hazardowych. Przewiduje m.in. skrócenie procedur wpisywania nielegalnych stron z hazardem do specjalnego rejestru czy zdjęcie części ograniczeń dotyczących wynajmu lokali na salony gier. Skrócony zostanie również okres przechowywania sygnału audiowizyjnego z salonów z 3 lat do roku.

Należności celne, należności podatkowe oraz opłaty z tytułu importu towarów będą określone przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w jednej decyzji i po przeprowadzeniu jednego i wspólnego dla wszystkich tych należności i opłat jednego postępowania.

Komu można wynająć lokal po... nielegalnym salonie do gier

- Obecnie w miejscu, w lokalu, w którym do tej pory była nielegalnie prowadzana działalność z automatami do gier, przez okres 5 lat w tym miejscu nie mogła być taka działalność legalizowana, czy prowadzona dalej. Rząd proponuje zdjęcie tego przepisu, i z tym się nie zgadzamy  - mówił z Sejmie poseł Marchewka.

- Zniesienie okresu 5 lat, dotyczy wyłącznie umożliwienia lokowania takich salonów do gier legalnym podmiotom, prowadzącym legalną działalność. Tak naprawdę jest to też stworzenie możliwości dla osób dysponujących lokalami, czyli dla osób wynajmujących - swobodnego dysponowania takimi lokalami - tłumaczyła wiceminister Rzeczkowska. I podkreśliła, że gry na automatach mogą być legalnie wykonywane tylko przez spółkę Skarbu Państwa wykonującą monopol. - I to jest istotne przy ocenie warunku 5 lat czy też terminu przechowywania danych systemu audiowizualnego - podkreślała. Termin przechowywania, to druga propozycja kwestionowana przez opozycję.

Ile czasu mają być przechowywane nagrania wideo

Obecnie jest obowiązek zainstalowania w kasynie gry oraz salonie gry na automatach audiowizualnego systemu kontroli gier służącego kontroli przebiegu i prowadzenia gier, w tym umożliwiającego weryfikację prawidłowości określania rezultatów gier, rozliczania żetonów i pieniądza gotówkowego, wydawania zaświadczeń o uzyskanej wygranej i prowadzenia ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych oraz rozstrzyganie wątpliwości związanych z urządzaniem gier, a także zapewniającego możliwość kontroli i weryfikacji osób wchodzących do kasyna gry oraz salonu gry na automatach, za pomocą zapisu sygnału audiowizyjnego. Taki materiał audiowizualny należy obecnie przechowywać 3 lata.  Nowelizacja ten okres dla automatów do gier skraca do jednego roku. - Przychylamy się do tego, aby przepisy, które rząd chce zmienić, zostały w obowiązującym brzmieniu  - powiedział poseł Marchewka. Zdaniem wiceminister Raczkowskiej 3-letni okres dla automatów do gier jest nadmiarowy. - Rejestracja przebiegu gry na automatach jest podstawą do oceny obowiązków podatkowych. Natomiast system audiowizyjny jest dodatkowym elementem kontrolnym. Sprzeciw, jak i zastrzeżenia w stosunku do tych kwestii związanych z prowadzeniem gier na automatach można wnieść w ciągu 3 miesięcy. W związku z tym, 12 miesięcy jest wystarczające, by dodatkową funkcję systemu audiowizualnego wykorzystać - przekonywała Raczkowska.

Jedno postępowanie dla wszystkich opłat i należności

Ustawa ponadto ujednolica i usprawnienia wydawania decyzji dotyczących naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej w związku z importem towarów oraz wprowadzenia rozwiązań dotyczących identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych. Po zmianach, prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla wszystkich należności i opłat oraz zostanie wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i opłaty.

Zdaniem MF, rozwiązanie to ograniczy koszty po stronie przedsiębiorcy i urzędu celno-skarbowego oraz ułatwi i usprawni działalność importową. Dodatkowo, dzięki zmianom importerzy będą mogli sprawnie załatwiać sprawy związane z należnościami celnymi i podatkowymi. Jak tłumaczy MF, zmniejszą się także koszty prowadzonego postępowania przez ograniczenie nadmiernej wysyłki korespondencji, a sam proces wymiaru należności stanie się prostszy. Rozwiązanie to było postulowane przez podmioty zaangażowane w obrót towarowy z zagranicą oraz Krajową Administrację Skarbową.

 

Identyfikacja podatników na podstawie PESEL

Ustawa stanowi też, że cudzoziemcy zatrudniani w naszym kraju będą mogli uzyskać numer PESEL. Ułatwi to ich identyfikację do celów podatkowych, co będzie korzystne nie tylko dla nich samych, ale i dla płatników ich zatrudniających oraz organów podatkowych (przyczyni się to do prawidłowego rozliczenia podatków).

Zobacz również: Rozliczanie dochodów z Malty po nowemu >>

Opłata paliwowa i opłata emisyjna

Ustawa przewiduje też zwrot opłaty paliwowej. Będzie ona zwracana w przypadkach i na zasadach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na wniosek podmiotu uprawnionego do takiego zwrotu.

Opłata paliwowa będzie zwracana ze środków wcześniej wpłaconych do funduszy: Krajowego Funduszu Drogowego, Funduszu Kolejowego i Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej (od 2022 r.).

Informacje o opłacie emisyjnej (w przypadku importu paliw silnikowych) będzie przyjmował naczelnik urzędu celno-skarbowego (dotychczas było to zadanie naczelnika urzędu skarbowego).