Główna zmiana to modyfikacja zasad obniżenia podstawy opodatkowania w związku z wystawieniem faktury korygującej zmniejszającej. Dla wielu podmiotów bardzo kłopotliwy był warunek polegający na gromadzeniu potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Ustawodawca postanowił więc zmodyfikować przepisy i przesądzić, że warunkiem obniżenia podstawy opodatkowania, oprócz oczywiście wystawienia faktury korygującej, będzie posiadanie dokumentacji wskazującej na uzgodnienie z nabywcą warunków obniżenia podstawy opodatkowania. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie będzie posiadał takiej dokumentacji, to obniżenia podstawy opodatkowania będzie dokonywane za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał.

Czytaj w LEX: SLIM VAT - przegląd uchwalonych zmian >

Zobacz również: Slim VAT, zamiast uprościć, jeszcze bardziej skomplikował rozliczanie faktur korygujących >>

Dobra zmiana, ale ryzyko sporów duże

Z jednej strony jest to zmiana pozytywna ponieważ dla wielu podatników bardzo kłopotliwe było pozyskiwanie potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Z drugiej jednak strony otwiera się nowe pole sporów na gruncie tego, czy dokumentacja jest wystarczająca do tego aby obniżyć podstawę opodatkowania. Nie wskazano przykładów takiej dokumentacji. Wydaje się, że można do niej zaliczyć m.in. korespondencję z kontrahentem o dokonaniu korekty danej transakcji,  podpisanie aneksu do umowy o zmianie warunków transakcji, czy też potwierdzenie odbioru faktury korygującej w przypadku braku innych dokumentów. Warto jest jednak przyjrzeć się swoim rozliczeniom i ustalić jakie zasady dokumentacji będziemy stosować.

Czytaj w LEX: PODATKI 2021 - przewodnik po zmianach >  

Rozliczenia nabywcy po korekcie faktury

Analogicznie zostały zmodyfikowane zasady dotyczące momentu korekty podatku naliczonego z perspektywy nabywcy. Zgodnie z nowymi przepisami nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W tym wypadku będzie to duże utrudnienie dla nabywców.

Zobacz procedurę w LEX: Faktury korygujące - okres rozliczenia przez nabywcę >

Zdecydowanie lepsze było dotychczasowe rozwiązanie, zgodnie z którym VAT naliczony podlegał zmniejszeniu w momencie otrzymania faktury korygującej, chyba że podatek naliczony z faktury pierwotnej nie został jeszcze przez nabywcę odliczony.

Czytaj w LEX: VAT 2021 - przewodnik po zmianach >

 

POLECAMY

Zmiany w ramach pakietu Slim VAT

Pozytywnie należy ocenić m.in.:

  • wydłużenie terminu na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z 2 na 6 m-cy,
  • wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w 2 następnych okresach rozliczeniowych,
  • wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży (w przypadku rafaktury),
  • podwyższenie limitu na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł,
  • odejście od odwołania w tym przepisie do Kodeksu cywilnego i wyłączenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności również w przypadku dokonania innych potrąceń (dopuszczalnych na gruncie zasady swobody umów),
  • przełożenie symboli PKWiU 2008 na symbole PKWiU 2015 w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,
  • możliwość występowania o Wiążące Informacje Stawkowe również dla towarów identyfikowanych wg. PKWiU (co ma znaczenie dla mechanizmu podzielonej płatności),
  • dodanie opcjonalnego dla podatników rozwiązania o możliwości stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym.

Sprawdź w LEX:  W jakim okresie rozliczeniowym należy obniżyć podatek z tytułu faktury korygującej in minus?  >

Przegląd ustawy VAT pod kątem przepisów niejasnych i sprawiających problemy jest działaniem, które trzeba ocenić pozytywnie. W pakiecie SLIM VAT zabrakło niestety modyfikacji wielu innych przepisów sprawiających duże problemy przedsiębiorcom, takich jak powrót do neutralnego rozliczania WNT, importu usług oraz dostawy towarów w ramach odwrotnego obciążenia w przypadku zbyt późnego wykazania podatku należnego. Miejmy nadzieję, że to dopiero początek zmian i w niedalekiej przyszłości czeka nas kolejny pakiet likwidujący absurdy podatkowe.

Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy

Czytaj w LEX: SLIM VAT – uproszczenie i unowocześnienie rozliczeń VAT >