Podpisana przez prezydenta ustawa z 27 listopada  2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadza rozwiązania w zakresie uproszczenia rozliczania przez podatników podatku od towarów i usług – tzw. pakiet Slim VAT (Simple Local And Modern VAT).

Podpisane zmiany w VAT

Chodzi m.in. o zmiany polegają m.in. na:

  • wydłużeniu terminu na wywóz towarów, od którego zależy możliwość zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów,
  • wydłużeniu terminu do odliczenia podatku naliczonego,
  • stworzeniu możliwości przeliczania przez podatnika kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
  • wprowadzeniu możliwości
  • podwyższeniu limitu dla prezentów o małej wartości do 20 zł,
  • modyfikacji zasad dokonywania korekt zwiększających lub zmniejszających podstawę opodatkowania.

Z kolei celem zmian w zakresie systemu zwrotu podatku podróżnym jest wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów TAX FREE oraz elektronicznego potwierdzania wywozu towarów. W związku z powyższym do ustawy dodano definicję legalną pojęcia „system TAX FREE”, jak również zmodyfikowano przepisy dotyczące obowiązków sprzedawców.

Nowelizacja wprowadza też zmiany w zakresie wydawania wiążących informacji stawkowych. Będą one ważne tylko przez trzy lata od wydania.

Zobacz również:
Pakiet Slim VAT do podpisu prezydenta >>

Projekt zmian „Slim VAT” już gotowy >>

Wkrótce duże zmiany w VAT >>
 

W ustawie zmiany nie tylko w VAT

Podpisana ustawa wprowadza zmiany także w innych ustawach. Zmiany w ustawie Prawo bankowe mają charakter dostosowawczy. Z kolei istotą zmian w ustawie o podatku akcyzowym jest przedłużenie do 31 grudnia 2022 r. zwolnienia od akcyzy samochodów osobowych stanowiących pojazd hybrydowy. Zmiana w ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności polega na wydłużeniu, do dnia 31 grudnia 2021 r., terminu, w którym  wierzyciel, będący naczelnikiem urzędu skarbowego dokonuje wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych określonych ustawą danych.

Ustawa, z małymi wyjątkami, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.