Obecny postęp technologiczny w rozliczaniu podatków oraz wprowadzenie narzędzi analitycznych i zabezpieczających przed nadużyciami w VAT, w tym takich jak JPK_VAT, STIR, SENT, MPP (mechanizm podzielonej płatności), system kas on-line, tzw. white lista, umożliwiających Szefowi KAS sprawną weryfikację rozliczeń podatników, przyczynił się do uszczelnienia rozliczeń i poboru podatku od towarów i usług – napisało Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu zmian. Z tego powodu można więc wprowadzić zmiany, które mają na celu uproszczenia w rozliczaniu podatku.  

Pakiet Slim VAT – co obejmie?

Z przedstawionego projektu zmian ustawy wynika, że wprowadzony zostanie dłuższy termin na wywóz towarów dla zachowania stawki 0 proc. przy opodatkowaniu zaliczek z tytułu eksportu towarów z dwóch na sześć miesięcy. Nowelizacja przewiduje też wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do czterech okresów rozliczeniowych. W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie rozwiązanie pozostaje bez zmian, co oznacza, że mogą odliczyć „na bieżąco” VAT naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym nabywają to prawo lub w dwóch następnych okresach rozliczeniowych. Zostaną też wprowadzone spójne kursy walut. Dodana będzie opcjonalna możliwość stosowania do określenia podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej przeliczania na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania dla danej transakcji (po wyborze opcji podatnik jest obowiązany do jej stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy licząc od początku miesiąca, w którym ją wybrał). Projekt przewiduje też wprowadzenie możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży. Podwyższony będzie także limit na nieewidencjonowane prezenty małej wartości z 10 zł do 20 zł. Dodatkowo, nie trzeba będzie pilnować potwierdzeń odbioru faktur korygujących in minus. Projekt przewiduje też wprowadzenie do ustawy przepisu dotyczącego rozliczania faktur korygujących zwiększających cenę. Rozwiązanie potwierdza dotychczasową praktykę, zgodnie z którą w przypadku, gdy podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania.

 

Zmiany w systemie TAX FREE

Jak tłumaczy MF, w celu przeciwdziałania wyłudzeniom podatku VAT, uszczelnienia systemu podatku VAT oraz wzmocnienia uczciwej konkurencji wśród przedsiębiorców konieczne jest wprowadzenie zmian w zakresie systemu TAX FREE, zarówno poprzez przyjęcie rozwiązań prawnych, jak i wykorzystanie narzędzi informatycznych. Proponowane zmiany przewidują więc w pełni elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE oraz ewidencjonowanie w systemie informatycznym wystawionych dokumentów TAX FREE i wypłaconych kwot zwrotu podatku VAT podróżnym.

SLIM VAT ma uprościć i jeszcze bardziej uszczelnić pobór podatku >>

Proponowana elektroniczna forma dokumentu TAX FREE umożliwi wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia wywozu poza terytorium Unii Europejskiej towarów ujętych w dokumencie TAX FREE oraz usprawni obsługę tego dokumentu w systemach informatycznych Krajowej Administracji Skarbowej. Powyższe rozwiązanie ma znacząco skrócić czas obsługi podróżnych przedstawiających do odprawy celnej dokument TAX FREE w postaci elektronicznej. Resort finansów wskazuje, że elektroniczny obieg dokumentów TAX FREE może również znacząco wpłynąć na ograniczenie wykorzystywania systemu TAX FREE do popełniania oszustw w podatku VAT, m.in. oszustw typu karuzelowego, zapewniając lepszy monitoring operacji gospodarczych w zakresie sprzedaży towarów, umożliwiając jednocześnie szybsze i skuteczniejsze identyfikowanie zjawisk niepożądanych.

Jak twierdzi Dorota Pokrop, doradca podatkowy, partner w EY, ten projekt to generalnie krok w dobrą stronę. Wskazuje, że przykładowo zmniejszenie wymogów dotyczących potwierdzania faktur korygujących in minus, ujmowanie korekt in plus, czy też możliwość stosowania kursu walutowego właściwego dla rozliczeń CIT to przydatne uproszczenia.

- Podniesienie progu wartościowego prezentów o małej wartości z 10 do 20 zł również należy ocenić pozytywnie, chociaż wydaje się, że wyższa kwota, np. 50 zł byłaby bardziej adekwatna do realiów rynkowych. No i co trzeba podkreślić, jak zwykle – ważne są szczegóły i tak np. proponowany zapis o udokumentowaniu uzgodnień między sprzedawcą a nabywcą, które są podstawą do korekty jest zbyt ogólny. I na pewno znów będzie źródłem wątpliwości podatników i fiskusa. Pytanie, czy rozwiązaniem nie byłoby całkowite odejście od dokumentacji innej niż finansowe rozliczenie korekty pomiędzy podmiotami, które ostatecznie potwierdza zgodę stron na nowe warunki - podkreśla Dorota Pokrop. Ekspertka dodaje również, że tego typu problemów jest więcej, więc akcja „odchudzania” VAT mogłaby być szersza. Np. umożliwienie odliczania podatku naliczonego w ciągu 12 miesięcy, zamiast dzisiejszych trzech. Albo rezygnacja z odrębnego wykazywania podatku naliczonego i należnego od transakcji objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia z uwagi na zbyt późne za raportowanie dla celów VAT. Te kwestie chyba nawet bardziej doskwierają podatnikom niż te objęte projektem i warto byłoby, żeby one również zostały uwzględnione.

W projekcie także inne zmiany

 

W projekcie przewidziane są także inne zmiany. Chodzi m.in. wiążące informacje stawkowe. Rząd proponuje rozszerzenie ochrony związanej z WIS dla towarów lub usług identyfikowanych w VAT według PKWiU. Ochrona WIS będzie jednak ograniczona, gdy informacja zostanie wykorzystana w transakcjach stanowiących nadużycie prawa. Zaproponowano także wprowadzenie możliwości dokonywania płatności z rachunku VAT kwoty odpowiadającej kwocie podatku z tytułu importu towarów czy też należności celnych na rzecz agencji celnych. Wprowadzone będą także zmiany redakcyjno-doprecyzowujące w zakresie mechanizmu podzielonej płatności dotyczą zdarzających się przypadków dokonywania płatności w MPP na rzecz podmiotów, które nie są podatnikami VAT. Taka sytuacja występuje przykładowo przy realizacji zajęcia wierzytelności. Proponuje się zatem wprowadzenie przepisu umożliwiającego złożenie wniosku o uwolnienie środków nie tylko przez podatnika, ale również przez inne podmioty niebędące podatnikami podatku VAT, które posiadają na rachunku VAT środki finansowe. Zaproponowana zmiana objęłaby również podmioty nieposiadające siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, które nie są podatnikami VAT.