Podatnik od 2015 r. prowadzi działalność gospodarczą. W 2016 r. jako podatnik VAT zwolniony kupił nowy samochód osobowy i otrzymał fakturę VAT. Samochód włączył do ewidencji środków trwałych i wykorzystuje do celów mieszanych (w działalności zarówno do świadczenia usług opodatkowanych VAT jak i zwolnionych z VAT). Przy nabyciu samochodu nie odliczył VAT - nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT, gdyż nie był jeszcze czynnym podatnikiem VAT. Od 2017 r. jest on już czynnym podatnikiem VAT i odlicza 50 proc. VAT od bieżących kosztów użytkowania (paliwo, serwis). Podatnik nie dokonał zakupów droższych części składowych, które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu. Podatnik wystąpił o interpretację, czy wycofując samochód z działalności, bądź darując go osobie z najbliższej rodziny, będzie musiał odprowadzić 23 proc. VAT od jego wartości rynkowej.

Kiedy nieodpłatne przekazanie nie jest dostawą

Zdaniem podatnika nieodpłatne przekazanie samochodu nie jest w tym przypadku rozumiane jako „dostawa towarów” - zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT - gdyż w momencie nabycia samochodu podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT. Dlatego też podatnik uważa, że w tej sytuacji nie powstanie po jego stronie należność podatku VAT.

Czytaj w LEX: Nieodpłatne przekazanie pojazdu samochodowego w podatku od towarów i usług >

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że podatnik ma rację. Przypomniał, że nieodpłatne przekazanie towaru (nieodpłatne przekazanie towaru na cele osobiste podatnika bądź darowizna członkowi najbliższej rodziny podatnika) podlega opodatkowaniu po łącznym spełnieniu warunków zawartych w art. 7 ust. 2 ustawy, tj. jeżeli: dokonujący nieodpłatnego przekazania jest podatnikiem podatku od towarów i usług, przekazane towary należą do jego przedsiębiorstwa a także gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania jest towar, w stosunku do którego podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego towaru lub jego części składowych.

Czytaj w LEX: Czy jeśli spółka z o.o. wykupuje samochód osobowy z leasingu, to darując go potem swemu jedynemu udziałowcowi ma odprowadzić VAT?  >

 

Oznacza to, że nieodpłatne przekazanie towarów uznaje się za odpłatną dostawę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z ich nabyciem, importem lub wytworzeniem, w tym części składowych. Przy czym w przypadku części składowych istotnym jest, czy ich wymiana spowodowała trwały wzrost wartości samochodu. Jeżeli natomiast podatnik nie miał prawa do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu towaru bądź części składowych towaru powodujących podwyższenie wartości towaru, to nieodpłatne przekazanie tych towarów pozostaje poza zakresem opodatkowania (podatnik nie musi dokonać ich opodatkowania), bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Zobacz również: Spółka cywilna odliczy koszty użytkowania auta wynajętego od wspólnika >>

Koszty eksploatacji bez znaczenia

W przypadku pytającego zatem, nieodpłatne przekazanie (wycofanie ze środków trwałych) na cele osobiste podatnika bądź darowanie osobie z jego najbliższej rodziny samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej jako środek trwały, będzie dokonywane przez podatnika VAT. Poza tym uznać należy, że przekazanie będzie dotyczyło towaru należącego do przedsiębiorstwa podatnika. Jednakże przy nabyciu samochodu podatnik nie odliczył VAT (nie przysługiwało mu prawo do odliczenia VAT, gdyż nie był on wtedy czynnym podatnikiem). Poza tym podatnik nie dokonał zakupów części składowych, które powodowałyby trwały wzrost wartości samochodu. Tym samym nie został spełniony ostatni z warunków koniecznych do tego, aby nieodpłatne przekazanie przedmiotowego samochodu podlegało opodatkowaniu - nie wystąpiło prawo do odliczenia podatku naliczonego ani w całości, ani w części przy nabyciu samochodu, jak i podatnik nie nabywał części składowych powodujących trwały wzrost wartości samochodu.

Czytaj w LEX: Czy podatnik wykreślony z rejestru VAT, który nabył samochód kilka lat temu w procedurze marży, może zastosować stawkę zwolnioną? >

 


Dyrektor KIS wskazał, że dla zastosowania art. 7 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT nie ma znaczenia odliczenie przez podatnika 50 proc. podatku od nabywania paliwa oraz usługi serwisu, ponieważ są to bieżące koszty użytkowania samochodu, które nie podnoszą jego wartości. Przyznał, że w opisanych okolicznościach, wycofując samochód z działalności gospodarczej na własne potrzeby lub darując go osobie z najbliższej rodziny, podatnik nie ma obowiązku opodatkowania takiego przekazania, ponieważ w momencie nabycia samochodu nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku VAT oraz nie montował w tym samochodzie części składowych, które podnosiłyby jego wartość rynkową.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 lipca 2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.309.2020.1.JF