Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, pieczęci organu celnego potwierdzającej wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej oraz danych zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE oraz jego wydruku.

Z uzasadnienia wynika, że znakiem organu celnego, który będzie potwierdzać wywóz towarów przez podróżnego poza terytorium Unii Europejskiej, będzie pieczęć „Polska-Cło”, której wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zamknięć urzędowych, w tym pieczęci, stempli i innych znaków.

 

Elementy dokumentu elektronicznego TAX FREE

Projekt rozporządzenia przewiduje też, jakie dane powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE, będący podstawą do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu spoza UE. Wskazano, że w dokumencie powinny się znajdować:

 • numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje dokument (nadaje go sprzedawca),
 • numer systemowy dokumentu nadawany automatycznie przez system TAX FREE,
 • nazwa, adres i numer NIP sprzedawcy,
 • adres miejsca prowadzenia działalności, w którym dokonano sprzedaży towaru,
 • nazwisko, imię i data urodzenia podróżnego oraz numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, na podstawie którego ustalono miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej oraz nazwa kraju, który wydał paszport lub inny dokument,
 • nazwa sprzedanego towaru pozwalająca na jednoznaczną jego identyfikację, miarę i ilość towaru, cenę jednostkową netto, wartość netto towaru, stawkę i kwotę podatku od towarów i usług, wartość brutto towaru, kwotę podatku od towarów i usług ogółem oraz wartość brutto towarów ogółem;
 • forma dokonania zwrotu podatku wnioskowaną przez podróżnego (wypłata gotówkowa lub rozliczenie bezgotówkowe),
 • numer rachunku bankowego, karty płatniczej lub innego środka rozliczenia bezgotówkowego podróżnego (jeśli podróżny zawnioskował zwrot podatku w formie rozliczenia bezgotówkowego),
 • numer unikatowy kasy rejestrującej, na której zaewidencjonowano sprzedaż towaru i numer paragonu fiskalnego potwierdzającego dokonanie tej sprzedaży oraz data tej sprzedaży,
 • imię i nazwisko oraz unikalny identyfikator ID SISC osoby wystawiającej dokument,
 • data i godzina zatwierdzenia dokumentu w systemie TAX FREE.

 

TAX FREE w formie elektronicznej

Od stycznia przyszłego roku sprzedawcy uczestniczący w systemie TAX FREE będą musieli prowadzić ewidencje w formie elektronicznej. W tym celu skorzystają z krajowego systemu teleinformatycznego, który służy do obsługi dokumentów będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (w elektronicznym systemie TAX FREE na platformie PUESC).

Wpisom w ewidencji podlegać będą dane o sprzedaży towarów dokonanych przez sprzedawcę podróżnym zawarte w wystawionych w elektronicznych systemie TAX FREE dokumentach TAX FREE oraz dane o wysokości zwrotu podatku VAT wypłaconego podróżnym przez sprzedawcę.

Zobacz również: Ewidencje dla potrzeb TAX FREE tylko elektronicznie >>