Kluby i związki sportowe mogą korzystać ze zwolnienia z VAT tylko, gdy ich celem statutowym jest działalność na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu. Jednak zakres usług, jak i ograniczenie ich świadczenia do określonych w ustawie podmiotów, nie są jednymi do spełnienia przez podatników warunkami, aby ci mogli korzystać z tego zwolnienia.

 

Usługi związane ze sportem a VAT

Świadczenie wskazanych usług przez wymienione podmioty (oczywiście mowa cały czas o działalności zgodnej z celami statutowymi tych podmiotów) będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku, gdy świadczone usługi:

  • są konieczne do organizowania i uprawiania sportu lub organizowania wychowania fizycznego i uczestniczenia w nim,
  • świadczący te usługi nie są nastawieni na osiąganie zysków,
  • są świadczone na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Zobacz również: O odliczeniu VAT decyduje miejsce parkowania samochodu >>

 

Reklamy i promocje bez zwolnienia z VAT

W tym miejscu należy wspomnieć o jednym ważnym zastrzeżeniu ustawowym. Nie wszystkie usługi, o których mowa powyżej, świadczone przez wymienione w przepisie podmioty, które świadczyć je będą w ramach działalności statutowej, będą mogły korzystać ze zwolnienia, bowiem ustawa o VAT wyraźnie wyklucza z możliwości korzystania ze zwolnienia te usługi, które związane są z działalnością marketingową oraz reklamowo-promocyjną, wstępu na imprezy sportowe, usług odpłatnego prowadzenia statków przeznaczonych do uprawiania sportu i rekreacji, usług odpłatnego zakwaterowania związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym oraz usług wynajmu sprzętu sportowego i obiektów sportowych za odpłatnością.

 

Zwolnienie tylko po spełnieniu warunków

Dokonując analizy przepisów ustawy o VAT pod kątem możliwości skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ustawy usług związanych ze sportem, nie można wspomnieć o jednej ważnej sprawie. Szukając odpowiedzi na pytanie o możliwość zastosowania zwolnienia, podatnicy nie mogą tracić z pola widzenia dalszych zapisów treści wskazanego artykułu. Tam znajdują się dalszego ograniczenia do jego stosowania. I tak np. zgodnie z brzmieniem art. 43 ust. 17 ustawy, omawianego zwolnienia (oraz wielu innych), nie można zastosować do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi (w naszym przypadku usługami związanymi ze sportem), jeżeli:

  • nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, lub
  • ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Dalszym uzupełnieniem katalogu warunków pozwalających na zwolnienie omawianych usług od podatku jest ust. 18 art. 43 ustawy, zgodnie z którym omawiane zwolnienie stosuje się, pod warunkiem że podmioty wykonujące czynności zwolnione, nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczane w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Przykładowo w piśmie z 1 marca 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej o sygnaturze IPTPP1/443-953/12-5/IG stwierdził, że usługi świadczone przez podatnika, będącego klubem sportowym, polegające na organizowaniu obozów sportowych połączonych z zakwaterowaniem uczestników zajęć i ich rodzin, zwolnione są od podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 32 ustawy w zw. z art. 43 ust. 18 ustawy, w przypadku, gdy celem pobytu wszystkich uczestników obozów sportowych jest aktywność sportowa uprawiana w różnych formach nie stanowiąca wypoczynku i rekreacji.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z VAT usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym >

 


Zwolnienie z VAT a przepisy unijne

Przepisy prawa wspólnotowego, tj. Dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa VAT) w art. 132 ust. 1 lit. m, stanowi, że państwa członkowskie zwalniają świadczenie niektórych usług ściśle związanych ze sportem lub wychowaniem fizycznym, przez organizacje nienastawione na osiąganie zysku na rzecz osób uprawiających sport lub uczestniczących w wychowaniu fizycznym.

Stosownie do art. 133 akapit pierwszy Dyrektywy VAT państwa członkowskie mogą uzależnić przyznanie podmiotom innym niż podmioty prawa publicznego każdego ze zwolnień przewidzianych m.in. w art. 132 ust. 1 lit. m Dyrektywy VAT, od spełnienia, w poszczególnych przypadkach, jednego lub kilku z następujących warunków:

  • a) podmioty, których to dotyczy, nie mogą systematycznie dążyć do osiągnięcia zysku, przy czym ewentualne zyski nie mogą zostać rozdzielone, lecz przeznaczone na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług;
  • b) podmioty te muszą być zarządzane i administrowane co do zasady bez wynagrodzenia przez osoby niezainteresowane bezpośrednio ani pośrednio, ani osobiście ani przez pośredników, wynikami takiej działalności;
  • c) podmioty te stosują ceny zatwierdzone przez organy władzy publicznej lub nieprzekraczające wysokości takich zatwierdzonych cen lub też, w odniesieniu do tych usług, których ceny nie wymagają zatwierdzenia, stosują ceny niższe niż pobierane za podobne usługi przez przedsiębiorstwa komercyjne podlegające VAT;
  • d) zwolnienia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na niekorzyść przedsiębiorstw komercyjnych podlegających VAT.