Jesteśmy jednostką budżetową. W naszych zasobach mamy lokale mieszkalne i użytkowe. Dla najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w lipcu zostały wystawiane faktury za lipiec (data sprzedaży lipiec, data zapłaty lipiec), ale wystawiono również faktury za sierpień (data sprzedaży lipiec, data zapłaty sierpień), najemcy dokonali wpłat w lipcu jedynie za lipiec, a do 14 sierpnia za sierpień, zgodnie z terminem na fakturze.

Czy jest prawidłowe, aby wystawiać faktury wcześniej? Jeśli tak, to w jakim momencie powstaje obowiązek podatkowy?

Nasza jednostka dla osób wynajmujących lokale mieszkalne (osoby fizyczne które nie prowadzą działalności), wystawia noty księgowe, które są ujmowane w rejestrze VAT oraz w deklaracji VAT w pozycji: dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju zwolnione od podatku. Czy to jest prawidłowe, czy jednak powinniśmy wystawiać faktury (nie wysyłając ich do najemców)?

Data sprzedaży na fakturze

W opisanej sytuacji obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury. Faktury mogę być wystawione wcześniej.

Dokumentowanie notami księgowymi czynności wynajmu jest nieprawidłowe. Nie mają Państwo obowiązku wysyłania faktur do kontrahentów.

Zobacz również: Sklep przy sprzedaży przez internet może odmówić wystawienia faktury >>

Zgodnie z art. 19a ust. 7 w zw. z art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u., obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usług najmu powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z chwilą upływu terminu. Dlatego też należy uznać, iż obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury.

Data wystawienia faktury

Zgodnie z art. 106i ust. 7 u.p.t.u., fakturę można wystawić na 30 dniprzed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi; wyjątkiem są dostawy i świadczenie usług, o których mowa w art. 19a ust. 3, 4 i ust. 5 pkt 4 u.p.t.u. (np. najem) - jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy to można ją wystawić wcześniej niż na wskazane 30 dni;
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Zatem, jeżeli podatnik zna przyszły termin realizacji transakcji sprzedaży, który nie przekracza ustawowych 30 dni, może zafakturować transakcję wcześniej.

Jeżeli wynajmują Państwo lokal na cele mieszkalne, wówczas taka czynność jest zwolniona przedmiotowo z VAT. Skutkiem zwolnienia przedmiotowego jest to, iż dana czynność nie podlega opodatkowaniu, mimo że generalnie mieści się w zakresie przedmiotowym opodatkowania. Nie oznacza to wcale, że dana czynność nie jest w ogóle objęta zakresem ustawy, czy też żadne przepisy nie mają do niej zastosowania. Do takiej czynności ma zastosowanie chociażby przepis przewidujący zwolnienie, z którego ona korzysta, a co najważniejsze - do takich czynności mają zastosowanie przepisy o dokumentowaniu i ewidencjonowaniu tych czynności. Podlegają one zatem obowiązkowi dokumentowania ich fakturami VAT przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych. W analizowanej sytuacji będzie miał zastosowanie natomiast wyjątek dotyczący obowiązku wystawienia faktury. Podatnik VAT, a więc Państwa firma wynajmująca lokal nie ma obowiązku wystawiania faktury VAT z tego tytułu, pod warunkiem jednak, że kontrahent najmuje lokal jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej oraz nie zażąda wystawienia takiej faktury. W przypadku wystosowania takiego żądania firma, która świadczy mu usługę najmu, jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT.

 


Należy również dodać, iż w przypadku gdy Państwa firma jest podatnikiem VAT niewykonującym jedynie czynności przedmiotowo zwolnionych lub korzystającym ze zwolnienia podmiotowego, jest zobowiązana do prowadzenia ewidencji wyodrębniającej obrót zwolniony od obrotu opodatkowanego. Prowadzona ewidencja ma również za zadanie służyć do prawidłowego wypełnienia deklaracji podatkowej. Musi zawierać wyodrębniony obrót krajowy zwolniony z podatku. Firma zatem, wystawiając faktury VAT dotyczące obrotu zwolnionego z podatku, ułatwia sobie prowadzenie powyższej ewidencji.

Nota księgowa wystawiana jest natomiast dla dokumentowania operacji związanej z rozrachunkami, jeżeli przepisy nie wymagają udokumentowania tej operacji fakturą VAT, lub fakturą korygującą. Dlatego też nie może dokumentować czynności wynajmu notami.

W związku z tym nie muszą Państwo wystawiać faktur lokatorom z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego.