Rada Ministrów przyjęła we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym, przedłożony przez ministra infrastruktury. Wprowadza ona państwowe egzaminy na stanowisko maszynisty. Aktualnie, zarówno szkolenie, jak i egzaminowanie na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty są realizowane przez ośrodek szkolenia i egzaminowania.

Po zmianach, wprowadzony zostanie jednolity egzamin państwowy, który będzie przeprowadzany przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego. Chodzi o egzamin na licencję maszynisty i świadectwo maszynisty, rozszerzony o część na symulatorze. Nowe rozwiązanie realizuje postanowienia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 r., w części dotyczącej transportu kolejowego.

Czytaj również: Rząd przygotowuje przepisy poprawiające bezpieczeństwo na kolei>>
 

Najważniejsze rozwiązania

  • Szkolenie i egzaminowanie maszynistów zostanie rozdzielone. Szkoleniem zajmować się będą w dalszym ciągu ośrodki szkolenia maszynistów i kandydatów na maszynistów, a egzaminy będą prowadzone przez egzaminatorów zatrudnianych przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.
  • Dotychczasowe ośrodki szkolenia i egzaminowania staną się wyłącznie ośrodkami szkolenia.
  • Prezes UTK będzie odpowiedzialny za przeprowadzanie egzaminów w formie testów dla kandydatów na maszynistów, ubiegających się o licencję maszynisty. Będzie on również przeprowadzał egzaminy państwowe na świadectwo maszynisty, które składać się będą z części teoretycznej i praktycznej.
  • Utworzony zostanie rejestr maszynistów i prowadzących pojazdy kolejowe, który będzie prowadzony przez Prezesa UTK.
  • Opłata za egzaminowanie kandydatów na maszynistów, ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty i świadectwa maszynisty, nie będzie mogła być wyższa niż równowartość 20 proc. kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku w pierwszym kwartale roku poprzedniego.

 

Zaproponowane rozwiązania wiążą się z projektem „Poprawy bezpieczeństwa kolejowego poprzez budowę Systemu Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów”, realizowanego przez Prezesa UTK w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.