Obowiązujące obecnie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług przewidują możliwość zastosowania przez przedsiębiorców preferencyjnej stawki VAT do eksportu towarów przewożonych w bagażu osobistym podróżnych (tzw. Tax Free). Jednakże, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy o VAT, ustawodawca uzależnił możliwość jej zastosowania od osiągnięcia przez podatnika obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości powyżej 400 tys. zł.

Przepisy wymagają zmiany

Do rzecznika dotarły sygnały o istotnych utrudnieniach w prowadzeniu działalności gospodarczej dla przedsiębiorców ze wschodniej Polski, którzy podnieśli, że są pozbawiani prawa do zwracania podróżnym zapłaconego podatku VAT przy zakupie towarów, które w bagażu osobistym są wywożone za granicę. W konsekwencji, wśród podróżnych malało zainteresowanie zakupami dokonywanymi w małych sklepach po polskiej stronie granicy.

Sprawdź w LEX:  Czy w pierwszym roku działalności można dokonywać zwrotu VAT w systemie TAX FREE?  >

Co istotne, powyższy limit obrotów rocznych powyżej 400 tys. zł został zakwestionowany przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku z 28 lutego 2018 r., w sprawie C-307/16, a w ślad za nim przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 maja 2018 r., sygn. akt I FSK 1398/14. NSA wskazał w nim, że warunek ten, co wynika z orzeczenia TSUE, jest niezgodny z prawem unijnym, a w konsekwencji organy podatkowe zobowiązane są do pominięcia (odmowy zastosowania) sprzecznej z prawem unijnym normy prawa krajowego.

Zobacz procedurę w LEX: Warunki zwrotu VAT podróżnym >

 

Wniosek do MF o zmianę przepisów

Rzecznik MŚP zawnioskował do ministra finansów o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wykreślenie z ustawy o VAT progu 400 tys. zł obrotu za rok ubiegły jako warunku uprawniającego sprzedawcę do zwrotu podróżnym naliczonego podatku od towarów i usług. W odpowiedzi z dnia 13 stycznia 2020 r. Minister Finansów przychylił się do argumentów Rzecznika MŚP i zadeklarował uwzględnienie wnioskowanej zmiany w ramach procedowanego aktualnie projektu ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw (numer z wykazu UC 11). Dodatkowo, rzecznik przedsiębiorców pismem z 24 stycznia 2020 r. wystąpił do ministra Finansów z dodatkowym wnioskiem o potwierdzenie, że również w obecnym stanie prawnym interpretowanym zgodnie z ww. wyrokami TSUE i NSA, osiągnięcie przez przedsiębiorcę obrotu powyżej kwoty 400 tys. zł w roku ubiegłym nie jest konieczne, by móc dokonać zwrotu podatku VAT na rzecz podróżnego za dokonane u niego zakupy.

Zobacz również: Brexit na razie bez wpływu na podatki >>

Zobacz procedurę w LEX: Stawka 0% przy zwrocie VAT podróżnym >