W obecnym stanie prawnym mamy trzy terminy zwrotu nadwyżki VAT - 25 dni, 60 dni oraz 180 dni. 

 

Zwrot VAT w terminie 60 dni

Zwrot w terminie 60 dni jest często nazywany zwrotem w terminie podstawowym, z uwagi na fakt, że zwrot w tym terminie nie wymaga od podatnika spełniania specjalnych warunków. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT zwrot różnicy podatku, następuje, co do zasady w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach, lub na wskazany przez podatnika rachunek banku mającego siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, jako zabezpieczenie udzielanego przez ten bank lub przez tę kasę kredytu, na podstawie złożonego przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego, w terminie do złożenia deklaracji podatkowej, pisemnego, nieodwołalnego upoważnienia organu podatkowego, potwierdzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową udzielających kredytu, do przekazania tego zwrotu.

Sprawdź w LEX: W jakim terminie podatnik, który dokonał w danym okresie wyłącznie sprzedaż opodatkowaną za granicą może ubiegać się o zwrot podatku? >

Termin 60 dni będzie miał również zastosowanie w przypadku zwrotu podatku naliczonego u podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej.

Zobacz również: Psycholog nie musi kupić kasy fiskalnej od momentu rozpoczęcia działalności >>

 

Konieczna weryfikacja wniosku o zwrot VAT

Pozostając jeszcze przy zagadnieniu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego bądź samego podatku naliczonego w terminie 60 dni, trzeba wspomnieć o jednej istotnej kwestii. Otóż w przypadku, gdy zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaci należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

Sprawdź w LEX: Czy można starać się o zwrot podatku VAT po pierwszym miesiącu działalności gospodarczej? >

Problem przedłużania przez organy podatkowe terminu zwrotu jest szerokim zagadnieniem z uwagi na liczne spory sądowe pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi co do zasadności stosowania tej instytucji przez organy podatkowe. Na marginesie zaznaczyć jednak trzeba, że decydując o przedłużeniu terminu zwrotu VAT, organ podatkowy każdorazowo ma obowiązek wskazać nie tylko jakie okoliczności za tym przemawiają, lecz także dlaczego uważa, że te okoliczności uzasadniają przedłużenie terminu zwrotu VAT. Obowiązany jest każdorazowo przedstawić istniejące wątpliwości powodujące konieczność dalszej weryfikacji rozliczenia za dany okres. Postanowienie przedłużające termin wnioskowanego przez podatnika zwrotu, powinno wskazywać konkretne przyczyny dokonania dodatkowej weryfikacji zasadności tego zwrotu i je uzasadniać. Powodem niedokonania zwrotu nie może być tylko sam fakt wydania postanowienia i powołanie się na ogólne powody dalszej weryfikacji.

Zobacz procedurę w LEX: Zabezpieczenie przy weryfikowanym zwrocie różnicy podatku naliczonego nad należnym >

Zobacz więcej: Firmom coraz trudniej jest odzyskać VAT >>

 

180 dni na zwrot podatku

W przypadku, gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz dostawy towarów lub świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju, podatnikowi przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia. Oczywiście ten bardzo długi termin podatnik może skrócić. Otóż na pisemny wniosek urząd skarbowy dokona zwrotu nie w 180 a w 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe.

Czytaj w LEX: Terminy zwrotu podatku od towarów i usług >

 

POLECAMY

Zwrot VAT w ciągu 25 dni

Natomiast możliwość zwrotu VAT w terminie 25 dni jest obwarowane licznymi warunkami.

Urząd skarbowy dokona zwrotu VAT w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy podatnik łącznie spełni następujące warunki:

 • 1)         kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, (z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji), wynikają z:
  • a)         faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,
  • b)         faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  • c)   dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w ustawie o VAT i zostały przez podatnika zapłacone,
  • d)         importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,
 • 2)         kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,
 • 3)         podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w lit. a,
 • 4)         podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:
  • a)         był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • b)         składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje. 

Najkrótszy termin zwrotu będzie miał również zastosowanie w przypadku dokonanej przez podatnika dyspozycji zwrotu podatku VAT na tzw. rachunek VAT (jako zachęta do korzystania z systemu split payment). W takim przypadku na wniosek podatnika, zawarty w złożonej deklaracji podatkowej, urząd skarbowy jest obowiązany dokonać zwrotu różnicy podatku, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia.

Sprawdź w LEX:

Jaki jest termin zwrot kwoty podatku naliczonego, jeśli podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych? >

Czy po wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podatnikowi przysługuje prawo do rozliczenia nadwyżki podatku naliczonego? >

Czy podatnik może wystąpić o zwrot nadwyżki podatku naliczonego która była należna kilka lat temu? >