Chodzi o ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, autor zmian, pakiet Slim VAT 2 wpisuje się w odpowiedź na postulaty przedsiębiorców kierowane do Prezesa Rady Ministrów oraz do Ministerstwa Finansów w związku z potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Zmiany w przeważającej większości mają wejść w życie 1 października.

Zobacz również:
Resort finansów szykuje SLIM VAT 2 >>

Każdy bilet wkrótce stanie się fakturą >>

 

Jakie zmiany w Slim VAT 2?

Ustawa przewiduje, że zmiany w ustawie o VAT będą dotyczyć:

 • wprowadzenia regulacji, która w przypadku eksportu towarów lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów określałaby wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport,
 • rezygnacji z warunku uzależniającego dokonanie odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie, w którym wykazano podatek należny, od wykazania VAT należnego w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy - implementacja do polskiego porządku prawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-895/19 A.,
 • umożliwienia podatnikowi rozliczającemu podatek z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej dokonanie korekty deklaracji w sytuacji gdyby podatnik w pierwotnej deklaracji nie rozliczył w prawidłowej wysokości podatku,
 • ulgi na złe długi,
 • modyfikacji definicji „państwa członkowskiego” oraz „terytorium Unii Europejskiej”,
 • 100 proc. odliczeń od wydatków na samochody (wydłużenie terminu na złożenie informacji o poniesieniu pierwszego wydatku na pojazd samochodowy wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika), w powiązaniu z momentem złożenia JPK za zakończony okres,
 • odliczenia VAT po upływie terminu na odliczenie na „bieżąco” – rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w których podatnik będzie mógł dokonać odliczenia przez korektę deklaracji,
 • dopuszczenia – opcjonalnie – możliwości składania zgodnego oświadczenia dostawcy i nabywcy o wyborze opodatkowania nieruchomości w akcie notarialnym,
 • uregulowania kwestii uwalniania środków przeksięgowanych z zamykanego rachunku VAT na tzw. rachunek techniczny,
 • wprowadzenia możliwości wydania zgody na uwolnienie środków z rachunku VAT jeżeli posiadane przez podatnika zaległości podatkowe zostały odroczone lub rozłożone na raty.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >

 

Zmiany w przepisach ustawy Prawo bankowe

Nowelizacja wprowadza również zmiany w ustawie Prawo bankowe. Chodzi tu o:

 • konsolidację środków na rachunku VAT,
 • możliwości przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku VAT na uregulowanie składki na ubezpieczenie rolników,
 • realizacji uwalniania środków z rachunków technicznych.

- Przedsiębiorcy obawiali się nowego pakietu zwanego SLIM VAT 2. W przypadku bowiem pierwszej odsłony pakietu uproszczeń, oprócz korzystnych regulacji, wprowadzono też bardzo kontrowersyjne zmiany związane z wykazywaniem korekt zmniejszających, zarówno po stronie podatku należnego jak i naliczonego. Tym razem jednak obawy są nieuzasadnione, przewidziano bowiem wiele ułatwień dla przedsiębiorców - zwraca uwagę Arkadiusz Łagowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii Martini i Wspólnicy.

Zobacz w LEX: Przechowywanie dokumentacji księgowej w formie elektronicznej - szkolenie online >

Najważniejszym ułatwieniem jest z rezygnacja konieczności rozliczenia podatku należnego z tytułu importu usług w terminie trzech miesięcy jako warunku do odliczenia VAT naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym co deklarowany VAT należny. W stosunku do pierwotnej wersji projektu dokonano objęcia powyższą zmianą również wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Zgodnie bowiem z obowiązującym stanem prawnym, które zostało uznane przez TSUE w niedawnym wyroku za niezgodne z prawem unijnym (w części dotyczącej WNT), podatnicy którzy rozliczą VAT należny z tytułu importu usług, czy też wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów po upływie tego terminu, pozbawieni są prawa do wykazania VAT naliczonego w tej samej deklaracji podatkowej, w której rozliczają podatek należny. W takim przypadku podatek naliczony może zostać wykazany jedynie „na bieżąco”.

Czytaj w LEX: Jak przejść z papierowego do nowoczesnego biura rachunkowego - nowe technologie w biurze rachunkowym >

Jak tłumaczy Arkadiusz Łagowski, powoduje to negatywne konsekwencje w postaci konieczności wstecznego wykazania jedynie kwoty VAT należnego. To z kolei może prowadzić do powstania zaległości podatkowej, a tym samym do obowiązku zapłaty odsetek. Inna ważna zmiana to rozszerzenie zastosowania tzw. ulgi na złe długi, która powinna zwiększyć płynność przedsiębiorców.

Zobacz w LEX: PODATKI 2021 - przewodnik po zmianach >