Pytanie użytkownika LEX Księgowość: Czy psycholog jest zobowiązany do zakupu kasy fiskalnej od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności (zakładając, że będzie świadczył usługi dla osób nieprowadzących działalności), czy może skorzystać z limitu 20.000 zł?

ODPOWIEDŹ

Jak wynika z przepisu art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej u.p.t.u.), podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

 

Kogo zwalnia się z obowiązku posiadania kasy fiskalnej

W przepisach rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (dalej r.z.k.r.) wprowadzono w określonych przypadkach zwolnienia od obowiązku posiadania kasy. W szczególności zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł (par. 3 ust. 1 pkt 1 r.z.k.r.). Ponadto, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia (par. 2 ust. 1 r.z.k.r.).

 


Z poz. 37 załącznika wynika, że zwolnieniu podlega świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Czytaj też: Kasa fiskalna kupiona za wcześnie też daje prawo do ulgi >

Do jakich usług nie stosuje się zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania

Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że w myśl par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. f) r.z.k.r. zwolnień z obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się do wymienionych w nim usług. W szczególności warto zwrócić uwagę na wyłączenie ze zwolnień usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia.

Ustawa o lekarzach nie reguluje pracy psychologa

Zasady wykonywanie zawodu psychologa reguluje ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Natomiast usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów określa ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Jak wynika z powyższego, wyłączenie ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania usług w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów określone w par. 4 pkt 2 lit. f) r.z.k.r., nie obejmuje swym zakresem usług wykonywanych przez psychologa (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 19 sierpnia 2016 r., nr IPPP2/4512-470/16-4/KOM).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pośrednictwem kasy rejestrującej do momentu przekroczenia limitu w wysokości 20.000 zł. Po przekroczeniu limitu, zwolnienie może mieć dalej zastosowanie, jeśli wynagrodzenie za świadczone usługi jest uregulowane w formie przelewu, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczył przelew. W przypadku przekroczenia limitu 20.000 zł i otrzymania wynagrodzenia w gotówce, podatnik utraci prawo do zwolnienia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że usługa została udokumentowana fakturą.

Więcej informacji znajdziesz w LEX Księgowość:

Lista serwisantów kasy rejestrującej - POBIERZ WZÓR >

Jak zgłosić likwidację kasy fiskalnej? >