W maju 2019 r. podatnik zakupił kasę fiskalną (online), gdyż w starej kasie fiskalnej skończył się moduł. Fiskalizacja kasy i rozpoczęcie ewidencji sprzedaży rozpoczęło się w maju 2019 r. Podatnik nie odliczył ulgi na zakup tej kasy.

W swojej restauracji podatnik ma jeszcze pięć innych kas, które w świetle nowego prawa będzie musiał wymienić na kasy online, w terminie przedłużonym do 2021 r.  Podatnik prowadził ewidencję na kasie, którą już wymienił od 30 maja 2014 r. Podatnik ewidencjonował na tej kasie sprzedaż usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, PKD 56.10.A, czyli usług wymienionych art. 145b ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o VAT.

Sprzedaż na pozostałych kasach, które wymagają wymiany podatnik prowadzi od: 2014 r. dwie kasy, od 2015 r. jedna i od 2018 i 2019 r. po jednej kasie.

Zobacz procedurę w LEX: Czynności podlegające obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas online >

Zakup kasy a prawo do ulgi

Podatnik miał wątpliwość, czy będzie mógł odliczyć ulgę zarówno na już zakupioną kasę fiskalną jak i na kasy fiskalne, które ma zakupić przed 2021 r. Jego zdaniem, pomimo zakupu kasy online przed wymaganym terminem możliwe będzie odliczenie ulgi w 2021 r., dla wszystkich wymienionych kas fiskalnych – wraz z tą zakupioną w roku 2019. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Przypomniał, że obowiązek wymiany kas przesunięty został na rok 2021.

Dyrektor KIS stwierdził, że prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup kas rejestrujących zostało uregulowane w art. 111 ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących ze względu na wysokość obrotu w 2020 r. >

 

Na mocy tego przepisu podatnicy, u których powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, o których mowa w ust. 6a (online) mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Zobacz również: Nowe kasy fiskalne dla niektórych później >>

Wymiana kasy da prawo do ulgi

Dyrektor KIS podkreślił, że jak wynika z opisu sprawy podatnik należy do takiej grupy osób względem których, jak wskazał, ze względu na rodzaj prowadzonej sprzedaży powstanie obowiązek wymiany wszystkich dotychczas używanych kas rejestrujących na kasy rejestrujące online. Ponadto podatnik zaznaczył, że w maju 2019 r. w związku z zapełnieniem modułu w jednej z dotychczas używanych kas rejestrujących, zakupił już kasę rejestrującą online, dokonał jej fiskalizacji i rozpoczął ewidencjonowanie sprzedaży przy jej użyciu. Pozostałe pięć kas rejestrujących również musi wymienić w myśl obowiązującego przepisu art. 145b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących dostaw towarów w systemie wysyłkowym >

Dyrektor KIS wskazał, że przepis par. 3 ust. 1 rozporządzenia, w odniesieniu do podatników zobligowanych do wymiany kas rejestrujących należy interpretować w ten sposób, że odliczenie ulgi przez wykazanie jej w deklaracji podatkowej może nastąpić w okresie rozliczeniowym, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej online.

Zatem podatnik będzie miał prawo do odliczenia ulgi na zakup kasy rejestrującej dokonany w maju 2019 r. oraz pozostałych pięć kas rejestrujących online, które zakupi przed 1 lipca 2020 r., pod warunkiem spełnienia wymagań formalnych, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących.

Zobacz procedurę w LEX: Ulga na zakup kas rejestrujących - korzystanie przez zwolnionych podatników VAT  >

 


Przypomnijmy, że kasy online wyposażone są w nowe funkcjonalności umożliwiające, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzonej ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 czerwca 2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.145.2020.1.MN