Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak twierdzi MF, celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów pod względem merytorycznym i formalnym, a proponowane zmiany mają ułatwić wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Co istotne, nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do wyjaśnień prezentowanych przez MF w „pytaniach i odpowiedziach” do pliku JPK_VAT z deklaracją oraz w interpretacjach przedstawianych przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Pisaliśmy o tym w artykule pt. MF szykuje duże zmiany w raportowaniu JPK_V7 >>

 

Niepewna data wejścia w życie

Nadal jednak nie wiadomo, kiedy zmiany przewidziane w projekcie rozporządzenia w życie. Projekt został opublikowany 17 marca, a konsultacje publiczne zakończyły się 6 kwietnia. Na chwilę obecną, według informacji publikowanych na stronach Rządowego Procesu Legislacyjnego, nie nastąpiły żadne zdarzenia związane z rozporządzeniem. W dalszym ciągu widnieje wyłącznie projekt rozporządzenia w wersji, w jakiej został pierwotnie opublikowany.

- Mając na uwadze, że w założeniu zmiany te miały obowiązywać od rozliczeń za kwiecień 2021 r., oraz, że mamy początek maja, wątpliwe jest, aby zmiany zostały faktycznie wprowadzone już teraz. Co prawda historia (i to wcale nie odległa) zna przypadki publikowania rozporządzeń na kilka godzin przed wejściem w życie przepisów, niemniej wprowadzanie zmian w raportowaniu plików JPK VAT za dany okres w zasadzie po jego zakończeniu nie wydaje się działaniem budzącym zaufanie – twierdzi Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w GWW. Zdaniem eksperta, można przypuszczać, że ewentualne zmiany zostaną jednak wprowadzone w terminie późniejszym. Kiedy?

Nie wiadomo. Ministerstwo Finansów potrafi zaskakiwać pomysłowością w tym zakresie – zauważa Krzysztof Czekaj.

Transakcje z kwietnia trzeba dla potrzeb VAT rozliczyć do 25 maja. Firmy mogą więc nie mieć czasu, by przygotować się do zmian. Jak się okazuje, problemów z rozliczaniem VAT nie rozwiążą też przepisy przepisy przejściowe. Z projektu wynika, że „dotychczasowy wzór dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklaracje (…) i ewidencję (…), można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”.

 

- Owszem, mamy przepisy przejściowe, ale one odnoszą się tylko do możliwości stosowania dotychczasowego wzoru dokumentu elektronicznego obejmującego deklaracje i ewidencję przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zaznacza Sylwia Loręcka, główny księgowy w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o.

Oznacza to, że podatnicy praktycznie nie będą mieli czasu na przygotowanie się do zmian, które poza zmianami dostosowującymi prawo do jego interpretacji, rozszerzają, bądź zasadniczo zmieniają zasady stosowania poszczególnych oznaczeń.

Zobacz w LEX: Compliance w biurze rachunkowym - szkolenie online >

Zdaniem Krzysztofa Czekaja, przepisu przejściowego nie sposób odczytać jako umożliwienia podatnikom stosowania przepisów rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu, gdyż nie odnosi się on do zasad prowadzenia ewidencji VAT, lecz do samej struktury pliku JPK – a na ten moment nie opublikowano nawet projektu zmian do struktury pliku.

 

Problematyczny zakres zmian

Problemem okazuje się także sam zakres planowanych zmian. Resort finansów promuje je jako uproszczenia. - W mojej opinii nie wszystkie planowane zmiany będą miały taki skutek. Proponowana zmiana w zakresie oznaczania w składanych jednolitych plikach kontrolnych (JPK) kodem MPP wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie, przyniesie dodatkowy nakład pracy dla podatników – zauważa Sylwia Loręcka.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Obecnie oznaczenie MPP należy stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Z projektu nowelizacji wynika, że kodem MPP trzeba będzie oznaczać także te transakcje, w których podzielną płatność zastosowano dobrowolnie.

 


Po zmianie przepisów może się okazać, że daną transakcję będziemy weryfikować kilkakrotnie. Jeśli sprzedawca pierwotnie nie oznaczy transakcji MPP, bo ustawowo nie ma takiego obowiązku, to może się okazać, że późniejsze działania nabywcy mogą wpłynąć na zachowania sprzedawcy. Jeśli nabywca zapłaci za towary lub usługi w ramach powyższej transakcji dobrowolnie stosując mechanizm podzielonej płatności, bo ma takie prawo, to sprzedawca powinien zastosować oznaczenie MPP dla tej transakcji w swoim JPK_VAT.

- Jeśli płatność będzie miała miejsce po złożeniu JPK_VAT, wydaje się, że trzeba będzie korygować JPK_VAT. A jeśli tych płatności będzie kilka do danej transakcji i nabywca dobrowolnie zastosuje ją tylko do jednej – częściowej płatności? Niestety w rozporządzeniu nie znajdziemy wyjaśnienia, czy należy zastosować oznaczenie MPP – wyjaśnia Sylwia Loręcka.