Od 1 lipca 2020 r. z możliwości rozliczania VAT z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej mogą skorzystać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, jeżeli będą dokonywać zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych (art. 33a ustawy o VAT).

 

Import towarów w deklaracji VAT

Pamiętać jednak należy, że podatnicy rozliczający podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT są wyłączeni z możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT. Podatnicy VAT rozliczający podatek należny od importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy VAT są obowiązani do przedstawienia naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, przed którym podatnik dokonuje formalności związanych z importem towarów, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu:

 • zaświadczeń o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3 % kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach; udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość,
 • potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

 

 

Podatnik przedstawia powyższe dokumenty naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podatnika. W przypadku podatników nieposiadających siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, zaświadczenia/oświadczenia należy przedstawić Naczelnikowi Dolnośląskiego Urzędu celno-skarbowego we Wrocławiu.

Podatnik, który wybrał rozliczenie podatku z tytułu importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ustawy o VAT i nie rozliczył tego podatku na tych zasadach, traci prawo do rozliczenia podatku bezpośrednio w deklaracji podatkowej tylko w odniesieniu do kwoty podatku należnej z tytułu importu towarów, która nie została rozliczona w deklaracji podatkowej i jest zobowiązany do zapłaty tej kwoty podatku wraz z odsetkami do naczelnika urzędu skarbowego właściwego do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Zobacz również: Planowane uproszczenia jeszcze bardziej skomplikują rozliczenia VAT >>

Ewidencje dla potrzeb TAX FREE tylko elektronicznie >>

 

Deklaracja importowa dla potrzeb VAT

Na mocy art. 179 ust. 1 unijnego kodeksu celnego (UKC), organy celne mogą zezwolić osobie, na jej wniosek, na złożenie w urzędzie celnym właściwym ze względu na miejsce siedziby tej osoby zgłoszenia celnego towarów, które będą przedstawione w innym urzędzie celnym. Jest to tzw. odprawa scentralizowana. Wymóg uzyskania takiego pozwolenia może zostać uchylony, gdy zgłoszenie celne składa się i towary przedstawia w urzędach celnych w ramach odpowiedzialności jednego organu celnego.

 


 

Import towarów a deklaracja VAT

W przypadku stosowania przez podatnika odprawy scentralizowanej, w której realizację zaangażowane są administracje celne z co najmniej dwóch państw członkowskich, podatnik jest obowiązany do obliczenia i wykazania kwoty podatku należnego z tytułu importu towarów w deklaracji dla importu towarów (deklaracja importowa). Na podstawie art. 33b ust. 2 i 3 ustawy o VAT deklaracja importowa (VAT-IM) jest składana naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. W przypadku gdy towary powinny być przedstawiane lub udostępniane do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, podatnik może złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny. Ponadto co do zasady podatnik jest obowiązany w tym terminie do wpłacenia kwot podatku wykazanych w deklaracjach importowych.

 

Import towarów – prawo do odliczenia podatku naliczonego

Zasadą wynikającą z ustawy o VAT jest to, że w zakresie, w jakim importowane towary są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego stanowi w przypadku importu towarów:

 • kwota podatku wynikająca z dokumentu celnego,
 • kwota podatku należnego, w przypadku, o którym mowa w art. 33a ustawy o VAT.,
 • kwota podatku wynikająca z deklaracji importowej, w przypadku, o którym mowa w art. 33b ustawy o VAT.

 

JPK_VAT z deklaracji – rozliczenie importu towarów

Na podstawie par. 4 pkt 1 lit. j rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, dane niezbędne do obliczenia wysokości podatku należnego, obejmują także wysokość podatku należnego, z tytułu importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Natomiast zgodnie z  par. 10 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia, ewidencja zawiera wysokość podstawy opodatkowania i wysokość podatku należnego wynikające z importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, potwierdzone zgłoszeniem celnym lub deklaracją importową, o której mowa w art. 33b ustawy. Ponadto ewidencja zawiera następujące dane ze zgłoszenia celnego lub z deklaracji importowej, dokumentujących dokonanie importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy.:

 • numer zgłoszenia celnego lub deklaracji importowej,
 • datę przyjęcia zgłoszenia celnego lub datę deklaracji importowej,
 • imię i nazwisko lub nazwę nadawcy w przypadku zgłoszenia celnego.

Natomiast zgodnie z par. 11 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 3 i 4 oraz ust. 6 rozporządzenia dodatkowo ewidencja zawiera oznaczenie „IMP” dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT. Ponadto ewidencja zawiera m.in. dane wynikające z deklaracji importowej, o której mowa w art. 33b ustawy, z której wynika podatek stanowiący u podatnika podatek naliczony. Dane z tych dokumentów obejmują:

 • numer zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;
 • datę zgłoszenia celnego, rozliczenia zamknięcia, deklaracji importowej lub decyzji;
 • imię i nazwisko lub nazwę nadawcy lub eksportera.