Chodzi o rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Jak twierdzi MF, celem nowelizacji jest doprecyzowanie przepisów pod względem merytorycznym i formalnym, a proponowane zmiany mają ułatwić wywiązywanie się z obowiązków ewidencyjnych. Co istotne, nowelizacja ma celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do wyjaśnień prezentowanych przez MF w „pytaniach i odpowiedziach” do pliku JPK_VAT z deklaracją oraz w interpretacjach przedstawianych przez szefa Krajowej Informacji Skarbowej. Pisaliśmy o tym w artykule pt. MF szykuje duże zmiany w raportowaniu JPK_V7 >>

 

Zmiany, które nie ułatwią rozliczeń

- W mojej opinii nie wszystkie planowane zmiany będą miały taki skutek. Proponowana zmiana w zakresie oznaczania w składanych jednolitych plikach kontrolnych (JPK) kodem MPP wszystkich transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności, nie tylko objętych obowiązkiem stosowania tego mechanizmu, ale też i tych, w przypadku których mechanizm podzielonej płatności stosowany jest dobrowolnie, przyniesie dodatkowy nakład pracy dla podatników – zauważa Sylwia Loręcka, główny księgowy w firmie Podatki i Rachunkowość Rusek Sp. z o.o.

Zobacz procedurę w LEX: Sankcje za naruszenie obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności >

Obecnie oznaczenie MPP należy stosować przy oznaczaniu transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności. Chodzi więc o transakcje, które obejmują towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i kwota należności ogółem przekracza 15 tys. zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej. Z projektu nowelizacji wynika, że kodem MPP trzeba będzie oznaczać także te transakcje, w których podzielną płatność zastosowano dobrowolnie.

Zobacz procedurę w LEX: Odpowiedzialność solidarna podatnika, który otrzymał płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności >

Jak wskazuje Sylwia Loręcka, po zmianie przepisów może się okazać, że daną transakcję będziemy weryfikować kilkakrotnie. Jeśli sprzedawca pierwotnie nie oznaczy transakcji MPP, bo ustawowo nie ma takiego obowiązku, to może się okazać, że późniejsze działania nabywcy mogą wpłynąć na zachowania sprzedawcy. Jeśli nabywca zapłaci za towary lub usługi w ramach powyższej transakcji dobrowolnie stosując mechanizm podzielonej płatności, bo ma takie prawo, to sprzedawca powinien zastosować oznaczenie MPP dla tej transakcji w swoim JPK_VAT.

 

 

- Jeśli płatność będzie miała miejsce po złożeniu JPK_VAT, wydaje się, że trzeba będzie korygować JPK_VAT. A jeśli tych płatności będzie kilka do danej transakcji i nabywca dobrowolnie zastosuje ją tylko do jednej – częściowej płatności? Niestety w rozporządzeniu nie znajdziemy wyjaśnienia, czy należy zastosować oznaczenie MPP – wyjaśnia Sylwia Loręcka.

Zobacz procedurę w LEX: Zbiorcze płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności >

Źródłem problemu okazuje się być chęć resortu finansów do wprowadzenia obowiązku oznaczania kodem MPP każdej „transakcji objętej mechanizmem podzielonej płatności”. Jak podkreśla Krzysztof Czekaj, doradca podatkowy w kancelarii GWW, same projektowane przepisy nie precyzują, „co autor miał na myśli”, lecz już lektura uzasadnienia do zmian nie pozostawia wątpliwości. Wskazano w nim bowiem, że kodem MPP mają być oznaczone nie tylko transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ale także te transakcje, w których mechanizm ten stosowany jest dobrowolnie.

Zobacz w LEX: Tarcza antykryzysowa 2020 - check lista dla biura rachunkowego > 


- Biorąc pod uwagę, iż w przypadku dobrowolnej zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o tym czy ma ona zostać dokonana w ten sposób, czy też nie, decyduje wyłącznie nabywca towaru/usługi (podmiot, który otrzymał fakturę), dla sprzedawcy oznacza to konieczność weryfikacji rachunku bankowego pod kątem sposobu uiszczenia należności przez kontrahenta i odniesienie efektu tej weryfikacji na ewidencję w JPK_VAT – zaznacza Krzysztof Czekaj.

Jego zdaniem, jasnym jest, że zmiana ta nie tylko nie stanowi „wyjścia naprzeciw oczekiwaniom podatników”, lecz będzie powodowała znaczne, dodatkowe obciążenie dla służb finansowo-księgowych.

Czytaj w LEX: GTU w nowym JPK_VAT >

 

Nowe zasady bez czasu na przygotowanie

To jednak nie koniec problemów. Z projektu wynika, że nowe rozwiązania w zakresie oznaczania transakcji MPP w zmienionej formule trzeba będzie stosować począwszy od rozliczenia za kwiecień 2021 r.

Jak wyjaśnia Krzysztof Czekaj, kolejnym kuriozum jest moment opublikowania projektu zmian w odniesieniu do planowanego wejścia w życie tych zmian. Projekt, choć datowany na 9 marca, został opublikowany dopiero 17 marca, a zmienione zasady raportowania danych w ewidencji mają obowiązywać, co do zasady, od rozliczeń za kwiecień 2021 r. Co więcej, ze względu na proces legislacyjny i prowadzone w jego ramach konsultacje publiczne, należy się spodziewać, że ostateczną treść rozporządzenia poznamy po 6 kwietnia, kiedy to upłynie termin na przekazanie do Ministerstwa Finansów stanowisk w ramach konsultacji publicznych i opiniowania.

  - Odnoszę wrażenie, że Ministerstwo Finansów uważa, że zmiany w systemach informatycznych można wprowadzić z dnia na dzień i nie widzi w tym problemu. W rzeczywistości, każda zmiana  musi być przemyślana, oprogramowana i przede wszystkim przetestowana, aby mieć pewność, że sposób raportowania jest prawidłowy. Nie sposób dokonać tych zmian w  kilka dni, czy nawet w miesiąc – często są to procesy wielotygodniowe, jeżeli nie wielomiesięczne.

  Zobacz procedury w LEX:

   

  Przepisy przejściowe niewiele pomogą

  Ktoś mógłby powiedzieć, że jest przecież okres „przejściowy”, określony w par. 3 rozporządzenia zmieniającego, który brzmi: „dotychczasowy wzór dokumentu elektronicznego, który obejmuje deklaracje (…) i ewidencję (…), można stosować przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia”.

  - Owszem, mamy przepisy przejściowe, ale one odnoszą się tylko do możliwości stosowania dotychczasowego wzoru dokumentu elektronicznego obejmującego deklaracje i ewidencję przez okres sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – zaznacza Sylwia Loręcka.

  Oznacza to, że podatnicy praktycznie nie będą mieli czasu na przygotowanie do zmian, które poza zmianami dostosowującymi prawo do jego interpretacji, rozszerzają, bądź zasadniczo zmieniają zasady stosowania poszczególnych oznaczeń.

  Zobacz w LEX: Compliance w biurze rachunkowym - szkolenie online >

  Zdaniem Krzysztofa Czekaja, przepisu przejściowego nie sposób odczytać jako umożliwienia podatnikom stosowania przepisów rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu, gdyż nie odnosi się on do zasad prowadzenia ewidencji VAT, lecz do samej struktury pliku JPK – a na ten moment nie opublikowano nawet projektu zmian do struktury pliku.

  Autorzy rozporządzenia powinni więc zastanowić się nad przeformułowaniem par. 3, tak aby faktycznie wynikało z niego, że podatnicy mają sześć miesięcy na dostosowanie do nowych przepisów. Chyba, że za chwilę zostaniemy poczęstowani zmianami do samej struktury pliku JPK_VAT (schematu pliku).

  Czytaj w LEX: Najczęściej popełniane błędy w promocji biura rachunkowego i kancelarii podatkowej >