Pytanie użytkownika LEX KsięgowośćZbierający odpady odbiera od firmy folie 15 01 02 i makulaturę 15 01 01 za darmo. Czy każdorazowo z przekazaniem odpadu musi wiązać się wystawienie faktury VAT?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 5 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kiedy mamy do czynienia z dostawą towarów i świadczeniem usług

Z dostawą towarów mamy do czynienia wtedy, gdy jej skutkiem jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 u.p.t.u.). Natomiast za świadczenie usług uznaje się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów (art. 8 ust. 1 u.p.t.u.).

 

Zatem w stosunku do makulatury czy folii nie dochodzi do przeniesienia prawa rozporządzania tymi "towarami" jak właściciel, bowiem Zleceniobiorca, obowiązany jest wyłącznie do jej zabrania.

Dlatego też należy uznać, iż przekazanie odpadów podmiotowi nie wypełni dyspozycji art. 5 ust. 1 u.p.t.u.. Czynności tej nie będzie można bowiem uznać za dostawę towarów w rozumieniu art. 7 u.p.t.u., ani tym bardziej za świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 u.p.t.u. Tym samym nie wystąpi po stronie Państwa żadna czynność podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT, a co za tym idzie nie będą Państwo zobowiązani  do wystawienia faktury oraz uwzględnienia jej w prowadzonych dla celów podatku VAT ewidencji.

 

Stanowisko takie potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w piśmie z 22 sierpnia 2017 r., 0112-KDIL1-2.4012.254.2017.1.PG, w którym możemy przeczytać:

"(…)przekazanie odpadów do utylizacji nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT, a tym samym Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia w prowadzonej dla celów podatku VAT ewidencji podatku należnego od przekazanych do utylizacji odpadów, których wytwórcą w rozumieniu ustawy o odpadach będzie Zleceniobiorca i jednocześnie przekazanie odpadów nie należy udokumentować poprzez wystawienie faktury (…)".

Więcej informacji znajdziesz LEX Księgowość: