Wydana kilka dni temu interpretacja podatkowa dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0115-KDIT1-1.4012.470.2018.13.S.PS jest efektem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 19 grudnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 971/18. Sąd zmusił skarbówkę do zmiany stanowiska i uznania, że wydawanie przez szkoły duplikatów świadectw i legitymacji nie podlega VAT.

 

Można prosić o duplikat świadectwa lub legitymacji szkolnej

W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia osoba, która otrzymała dokument, może wystąpić odpowiednio do szkoły, okręgowej komisji egzaminacyjnej lub kuratora oświaty, którzy wydali ten dokument, z wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu lub zaświadczenia. Taka zasada wynika z przepisów rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Regulacje w nim zawarte wskazują również, że za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i e-legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego i e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu.

 

 

Duplikaty świadectw szkolnych i legitymacji a VAT

Fiskus, powołując się na wyrok WSA w Gdańsku, zwrócił uwagę, że nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Organy oraz urzędy administracji publicznej działają w charakterze podatników wówczas, gdy wykonują czynności, które nie mieszczą się w ramach ich zadań, jak również wtedy gdy wykonują czynności mieszczące się w ramach ich zadań, ale czynią to na podstawie umów cywilnoprawnych, bądź gdyby wykluczenie ich z kategorii podatników w odniesieniu do tych działań, lub transakcji, prowadziłoby do znaczących zakłóceń konkurencji.

Sąd wskazał też, że wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych jest czynnością wykonywaną w ramach zadań edukacji publicznej nałożonych na jednostki przepisami prawa. Działalność ta, jako wykonywana przez podmiot prawa publicznego w celu sprawowania władzy publicznej, tj. dla realizacji nałożonych ustawami zadań, dla wykonania których organy te zostały powołane, nie jest, co do zasady, działalnością podmiotu gospodarczego podlegającego opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zobacz również:
Gminy boją się odliczać VAT >>

Prof. Stec: Działalność gospodarcza wciąż źródłem napięć w samorządach >>


Wydawanie świadectw to nie jest działalność komercyjna

Z interpretacji wynika także, że wydawanie świadectw i dyplomów państwowych będących dokumentami urzędowymi, należy. Gmina lub powiat, które są właścicielem szkoły, nie działa w tym zakresie jako profesjonalny przedsiębiorca biorący udział w obrocie gospodarczym, lecz jako organ władzy publicznej, realizujący swe władztwo na podstawie przepisów prawa, które określają sposób i zakres wykonywania nałożonych przez ustawodawcę zadań.