Na koszty budowy drogi składają się w szczególności koszty wykupu gruntu pod drogę dojazdową, koszty kompletnej dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę drogi, koszty wykonania drogi oraz koszty dokumentacji powykonawczej. Powstaje zatem pytanie, czy umowna kwota otrzymana tytułem partycypacji sprzedawcy w kosztach budowy drogi dojazdowej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

 

Partycypacja w kosztach jako usługa

Aby ustalić, czy partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej stanowi świadczenie usług konieczne jest ustalenie, czy stanowi ona odpłatność za świadczenie usługi.

Przez świadczenie usług, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Nie oznacza to jednak, że każdy przepływ środków pieniężnych pomiędzy podmiotami, którego nie da się ściśle przyporządkować do konkretnej transakcji, powinien być potraktowany jako wynagrodzenie za świadczenie usług. Wyklucza to samo rozumienie pojęcia świadczenia. Przepływ środków pieniężnych winien być uznany za wynagrodzenie za świadczenie usług tylko i wyłącznie wówczas, gdy stanowi wynagrodzenie za świadczone usługi lub powstrzymanie się od świadczenia (patrz: interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 kwietnia 2018 r., nr 0112-KDIL2-3.4012.50.2018.2.ZD).

 

Świadczenie usług opodatkowane VAT

Mając powyższe na uwadze można stwierdzić, iż usługą (świadczeniem) jest każde zachowanie obejmujące zarówno określone działanie, tzn. wykonanie czegoś na rzecz drugiej osoby, jak również powstrzymanie się od działania, tzn. nieczynienie, zaniechanie bądź tolerowanie. Co istotne, przy świadczeniu usług konieczne jest wystąpienie bezpośredniego konsumenta, odbiorcy świadczenia, który w wyniku tego świadczenia odnosi korzyść o charakterze majątkowym. Należy również zauważyć, że warunkiem uznania dostawy towarów jak i świadczenia usług za czynność opodatkowaną podatkiem VAT jest ich odpłatność. Pomimo, że odpłatność nie jest zdefiniowana w ustawie o VAT możliwe jest ustalenie pewnych cech jakie ją konstytuują. Odpłatnością jest wynagrodzenie, tj. zapłata, należność za wykonaną pracę. Konieczne jest zatem istnienie bezpośredniego związku pomiędzy odpłatnością za otrzymane świadczenie a czynnością, która miałaby zostać opodatkowana podatkiem VAT.

Zobacz również:

Firma będzie mogła należeć tylko do jednej grupy VAT >>

Urząd musi oddać VAT w określonym czasie >>

 

Udział w kosztach – musi być korzyść u świadczącego usługę

Czynność podlega opodatkowaniu, gdy zostanie wykonana odpłatnie, tzn. gdy istnieje bezpośrednia i jasno zindywidualizowana korzyść po stronie świadczącego usługę. Aby dane świadczenie uznać za usługę konieczne jest jeszcze wystąpienie związku prawnego między usługodawcą i usługobiorcą, w ramach którego następuje świadczenie wzajemne.

Powyższa analiza prowadzi do wniosku, że istotną cechą wynagrodzenia jest istnienie bezpośredniego związku pomiędzy dostawą towarów lub świadczeniem usług i otrzymaną zapłatą. Zatem należy stwierdzić, że partycypacja sprzedawcy w kosztach budowy drogi dojazdowej nie będzie stanowić zapłaty za czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Czytaj w LEX: SLIM VAT 2 >

 


Koszty sprzedającego to nie wynagrodzenie

Kosztów ponoszonych przez sprzedającego nie można uznać za wynagrodzenie z tytułu dostawy towarów, bowiem z tytułu ich wypłaty nie dochodzi do przeniesienia prawa do dysponowania jakimkolwiek majątkiem rzeczowym jak właściciel. Nie jest to również zapłata za świadczenie usług, ponieważ nie dochodzi do żadnego działania ze strony kupującego na rzecz sprzedawcy nieruchomości. Brak jest bezpośredniego związku pomiędzy jakimkolwiek świadczeniem a otrzymanym wynagrodzeniem. Partycypacja w kosztach budowy drogi dojazdowej nie powoduje wystąpienia obustronnych, wzajemnych świadczeń, które mogą stanowić świadczenie usług.

Zatem umowna kwota otrzymana przez kupującego tytułem partycypacji sprzedawcy w kosztach budowy drogi dojazdowej nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zobacz w LEX: Kalendarz najważniejszych zmian w podatkach w 2021 r. >