Po wejściu w życie nowych przepisów grupę VAT będą mogli tworzyć wyłącznie członkowie podatkowej grupy kapitałowej, która posiada status płatnika podatku dochodowego od osób prawnych w rozumieniu przepisów o CIT. W związku z tym, aby uzyskać status grupy VAT, należy najpierw spełnić warunki bycia płatnikiem CIT jako grupa kapitałowa.

Warunki do utworzenia grupy VAT

Przedstawiona propozycja przewiduje wprowadzenie dwóch warunków, które należy spełnić, aby utworzyć grupę VAT:

  • umowa spółek, której celem jest utworzenie podatkowej grupy kapitałowej, musi zawierać oświadczenie, że podatkowa grupa kapitałowa będzie również płatnikiem podatku VAT przez okres obowiązywania umowy,
  • nazwa podatnika musi zawierać oznaczenie „Podatkowa Grupa Kapitałowa” lub „PGK”, co oznacza podatkową grupę kapitałową.

Działanie w ramach grupy ma być dobrowolne dla przedsiębiorstw. W przypadku utraty przez grupę statusu płatnika CIT (np. zmiany faktyczne lub prawne w trakcie obowiązywania umowy zmieniające warunki bycia płatnikiem CIT), straci ona jednocześnie status grupy VAT. Dostawy wewnątrzgrupowe nie będą stanowiły transakcji dla celów VAT, natomiast dostawy dokonywane przez podmiot należący do grupy na rzecz podmiotu nienależącego do tej grupy będą traktowane jako dostawy realizowane przez grupę; z drugiej strony dostawy dokonywane przez podmioty niebędące członkami grupy na rzecz podmiotu z grupy będą dostawami realizowanymi na rzecz grupy. Członkowie grupy VAT będą solidarnie odpowiedzialni za podatek VAT. Do celów kontrolnych grupa będzie musiała prowadzić rejestr transakcji wewnątrzgrupowych w formie elektronicznej, którą na żądanie będzie trzeba przedłożyć organowi podatkowemu.

Zobacz również: Skarbówka próbuje różnych sztuczek, by podatek się nie przedawnił >>

Nowe przepisy już w 2021 roku

Jak tłumaczy, Tomasz Pabiański, doradca podatkowy, dyrektor w PwC, z dokumentów wynika, że polska strona nie tylko już konsultuje podejście do tematu, ale ma już projekt ustawy nowelizującej i przede wszystkim planuje wprowadzić przepisy już na początku 2021 r. - Patrząc w kalendarz należy raczej spodziewać się wejścia w życie przepisów w trakcie roku 2021, jednak pewnym zaskoczeniem jest tak szybki sposób działania Ministerstwa Finansów – podkreśla ekspert.