Po przeprowadzonym postępowaniu sądowo-administracyjnym organy skarbowe ponownie rozpatrzyły sprawę podatnika, który pytał we wniosku o interpretację o kwestie związane z użytkowaniem leasingowanego auta. Chodziło o prawo do pełnego odliczenia VAT związanego z wydatkami eksploatacyjnymi i nabyciem paliwa do samochodu i obowiązku złożenia informacji na druku VAT-26 w przypadku wpłaty zaliczki na ten pojazd oraz obowiązku dokonania aktualizacji informacji w sytuacji zmiany numeru rejestracyjnego tego pojazdu.

W trakcie prowadzenia działalności, wyłącznie do celów związanych z działalnością, podatnik używa samochodu osobowego zgodnie z umową leasingu operacyjnego. Umowa leasingu została zawarta w dniu 14 kwietnia 2016 r., natomiast pierwszy wydatek został poniesiony w dniu 20 kwietnia 2016 r. W związku z możliwością odliczenia pełnego podatku od towarów i usług podatnik 21 kwietnia 2016 r. do urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej na druku VAT-26. Na druku tym nie figurował jeszcze numer rejestracyjny, bowiem samochód nie był jeszcze zarejestrowany. W dniu 30 czerwca 2016 r. podatnik złożył do urzędu skarbowego aktualizację druku VAT-26 podając numer rejestracyjny auta, bowiem odebrał go razem z dowodem rejestracyjnym. Podatnik prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu dla celów VAT. Wyklucza używanie przedmiotowego samochodu do celów innych niż związanych z działalnością firmy. Wydatki eksploatacyjne dotyczące tego samochodu stanowią części zamienne, opony i drobne naprawy.

Zobacz procedurę w LEX: Wydatki związane z samochodem a VAT >

 

Prawo do odliczenia VAT od samochodów

Podatnik zadał fiskusowi następujące pytania: Czy w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, bez zmiany sposobu wykorzystywania tego pojazdu, konieczna jest aktualizacja informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy? Czy wpłata zaliczki na samochód, którego jeszcze nie otrzymał, będzie skutkowała złożeniem VAT-26, aby móc odliczyć cały VAT z faktury z tego tytułu? Ponadto zapytał on, czy prawidłowo złożył VAT-26 w terminie siedmiu dni od pierwszego wydatku i czy ma on prawo do odliczenia VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup wydatków eksploatacyjnych oraz paliwa w 100 proc.?

Organy podatkowe udzieliły na początku negatywnych odpowiedzi, a po wygranych sprawach w WSA i NSA, potwierdziły prawidłowość stanowiska podatnika.

Zobacz również: Coraz trudniej odliczyć cały VAT od samochodów i paliwa >>

Pełne odliczenie tylko po spełnieniu warunków

Zgodnie z ogólną zasadą przewidzianą w art. 86a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50 proc. kwoty podatku naliczonego W celu dokonania pełnego odliczenia podatku VAT muszą zostać spełnione łącznie warunki: wykluczenie użytku prywatnego danego pojazdu, prowadzenie przez podatnika ewidencji przebiegu oraz złożenie informacji o tym pojeździe naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

Karolina Gierszewska, Paweł Barnik

Sprawdź  
POLECAMY

Złożenie VAT-26 jest konieczne

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że złożenie informacji, o której mowa w art. 86a ust. 12 ustawy (VAT-26) jest jednym z warunków uprawniających do pełnego odliczenia podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi wykorzystywanymi wyłącznie do działalności gospodarczej podatników. Pojazdy te na podstawie ww. informacji są identyfikowane poprzez: określenie marki, modelu, numeru rejestracyjnego, roku produkcji, daty nabycia pojazdu.

Dyrektor KIS uznał, że w przypadku zmiany numeru rejestracyjnego pojazdu, zgłoszonego uprzednio na druku VAT-26, podatnik jest zobowiązany złożyć nową informację z danymi właściwymi dla pojazdu, która będzie podstawą do wprowadzenia go do rejestru pojazdów wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej.

Podatnik, aby móc korzystać z pełnego odliczenia VAT od wydatków związanych z samochodami używanymi wyłącznie w działalności gospodarczej, dla których ma obowiązek prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, musi złożyć w urzędzie skarbowym wspomnianą informację o tych pojazdach VAT-26 w terminie siedmiu dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek związany z samochodem. Stanowi tak art. 86a ust. 12 ustawy o VAT.

Zobacz procedurę w LEX: Kwota podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów >

Ważny termin złożenia druku VAT-26

Dyrektor KIS podkreślił, że dzień, w którym upływa termin złożenia VAT-26, ustala się zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania terminów podatkowych. Zostały one określone w art. 12 Ordynacji podatkowej. Wynika z nich, że w obliczeniach pomija się dzień, w którym został poniesiony wydatek związany z pojazdem samochodowym. Jeżeli bowiem początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się dnia, w którym ono nastąpiło. Za koniec terminu uważa się natomiast upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni. Zdarza się, że wypada to w sobotę, niedzielę lub święto będące dniem ustawowo wolnym od pracy. W takim przypadku ostatni dzień terminu przesuwa się na następny dzień po dniu lub dniach wolnych. VAT-26 można więc złożyć jeszcze pierwszego dnia „roboczego" po przerwie weekendowej lub świątecznej. Tak więc, podatnik ma prawo do odliczenia podatku w 100 proc. z pierwszej faktury zaliczkowej przed dniem otrzymania samochodu, bowiem złożył informację na druku VAT-26 w terminie 7 dni od poniesienia pierwszego wydatku.

Przysługuje prawo do odliczenia 100% podatku zgodnie z art. 86 ustawy, bowiem użytkuje ww. pojazd tylko do działalności gospodarczej i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu.

Czytaj w LEX: Informacja o pojazdach samochodowych VAT-26 na przykładach >

Stanowisko takie dyrektor KIS zaprezentował w wyniku ponownej analizy przedstawionego we wniosku opisu sprawy, w związku z art. 153 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, stanowiącym, że ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Organ zatem stwierdził, że biorąc pod uwagę rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 stycznia 2020 r. sygn. akt I FSK 1545/17 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 kwietnia 2017 r. sygn. akt I SA/GD 97/17 – stanowisko podatnika jest prawidłowe.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 października 2020 r., nr ITPP2/4512-528/16-7/20/AD