Od kilku lat najbardziej liczną kategorię odliczeń obniżających podstawę opodatkowania stanowią wydatki rehabilitacyjne.

Warunkiem skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej w rozliczeniu PIT jest posiadanie przez osobę której dotyczy wydatek – orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności, określonych w odrębnych przepisach, lub decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej bądź częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową lub rentę socjalną, albo orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

Konieczne wypełnienie załącznika PIT-0

Odliczeniu wykazanemu w załączniku PIT-0 podlegają wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, wśród których wymienić należy – adaptację i wyposażenie mieszkań i budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, opiekę pielęgniarską w domu czy utrzymanie psa asystującego.

Zobacz również: Korzystanie z ulgi rehabilitacyjnej coraz bardziej niepewne >>

Wysokość wydatków na cele rehabilitacyjne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie, z tym, że wydatki na opłacenie przewodników przez osoby niewidome, utrzymanie psa przewodnika przez osoby niewidome oraz używanie samochodu osobowego na dojazdy na konieczne zabiegi rehabilitacyjne podlegają odliczeniu w wysokości nieprzekraczającej 2280 złotych rocznie. Kwota limitu odliczenia jest analogiczna jak w 2019 r.

 

Warunek skorzystania z prawa do ulgi

Warunkiem odliczenia pozostałych wydatków, jest brak ich zwrócenia podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub brak ich sfinansowania (dofinansowania) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Kuba Lewandowski, doradca podatkowy, młodszy menedżer w zespole ds. PIT w KPMG w Polsce

Zobacz również:
Jak w rocznym PIT za 2019 rok rozliczyć ulgę rehabilitacyjną?

Wydatki na liceum integracyjne z ulgą w PIT >>