Ulga rehabilitacyjna jest często przedmiotem kierowanych przez podatników wniosków o interpretację indywidualną. Tym razem podatniczka zapytała, czy może odliczyć wydatki na szkołę integracyjna syna w ramach tej ulgi. Jej syn jest wcześniakiem z porażeniem dziecięcym, spastycznością czterech kończyn, z problemami z koordynacją ruchową. Od narodzin otrzymywał orzeczenie o niepełnosprawności, a po ukończeniu 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej. Wymagał i nadal wymaga stałej opieki specjalistycznej.

Od samego początku rodzice niepełnosprawnego dziecka dbają o jak najlepsze funkcjonowanie zdrowotne i społeczne syna. Pedagodzy podsunęli rodzicom pomysł przeniesienia syna do społecznej szkoły integracyjnej, która spełniała zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. Na cały okres edukacji ponadpodstawowej syn ma nowe orzeczenie o kształceniu specjalnym z poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz orzeczenie o niepełnosprawności umiarkowanej.

Syn jest niepełnosprawny i nie osiągał żadnych dochodów. Podatniczka pokrywa wszystkie wydatki na szkołę integracyjną syna z własnych dochodów i nie są one dofinansowane z żadnych instytucji. Posiada wszystkie faktury, rachunki, dowody zapłaty. Podatniczka uzyskała w latach podatkowych, za które chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dochody pozwalające na skorzystanie z niej.

Zapytała organy skarbowe, czy może odliczyć ulgę na rehabilitację syna.

Odliczenie nauki w ramach ulgi rehabilitacyjnej

Jej zdaniem, jako rodzic niepełnosprawnego dziecka uważa, że odliczając opłatę za edukację syna ma prawo powołać się na art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o PIT, dotyczący możliwości odliczeń za rehabilitację (w tym wypadku rehabilitację społeczną). Jest to jedyna możliwa szkoła, która zapewnia jej synowi kompleksową edukację integracyjną, a więc również rehabilitację społeczną. Dzięki niej syn ma szansę na samodzielne w przyszłości funkcjonowanie w społeczeństwie. Przepis ten pozwala odliczyć od dochodu wydatki na odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko podatniczki jest prawidłowe.

Przypomniał, że rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniające do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem zawiera art. 26 ust. 7a ustawy o PIT, zaś zasady i warunki dokonywania tych odliczeń określone zostały w ust. 7b-7g tego artykułu.

 

Ważne pojęcia zabiegu i rehabilitacji

Zwrócił uwagę, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji pojęcia „zabieg” i „rehabilitacja”. Wskazał, że art. 7 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyjaśnia pojęcie rehabilitacji tych osób, zgodnie z którym rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Dyrektor KIS stwierdził, że zabiegi rehabilitacyjne, z których korzysta niepełnosprawny syn podatniczki w ramach zajęć w społecznym integracyjnym liceum ogólnokształcącym, wypełniają przesłanki do uznania ich za zabiegi rehabilitacyjne, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ w ich następstwie poprawie uległo funkcjonowanie społeczne i szeroko pojęta integracja dziecka. Należy również uwzględnić fakt, że rehabilitacja prowadzona jest przez wykwalifikowanych nauczycieli, oraz że syn podatniczki posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Zatem, wydatki poniesione przez podatniczkę na zabiegi rehabilitacyjne świadczone w społecznym integracyjnym liceum ogólnokształcącym dla jej niepełnosprawnego syna można zaliczyć do wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne i odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym, w którym zostały poniesione, jeżeli spełnione będą wskazane wyżej pozostałe warunki, określone w art. 26 ww. ustawy. Odliczenie to przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, przy czym nie może ono przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania. Wysokość wydatków należy ustalić na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie.

Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2020 r. nr 0113-KDIPT2-2.4011.383.2020.2.AKU