Przez dłuższy czas w Polsce obowiązywały bezterminowe karty parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Od 1 lipca 2014 roku, na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 roku o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych. Karty ważne bezterminowo utraciły ważność z końcem 30 czerwca 2015 r.

Teraz przepisy określają, że osoba niepełnosprawna otrzyma kartę parkingową na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, nie dłużej jednak niż na 5 lat. Oznacza to, że osoby legitymujące się orzeczeniem wydanym na okres dłuższy niż 5 lat albo na trwałe, otrzymają kartę parkingową tylko na 5 lat.

To budzi sprzeciw niektórych niepełnosprawnych, które uważają, że narusza ich to prawa nabyte, zwiększa biurokrację, a teraz szczególnie w dobie pandemii przedłużanie okresu obowiązywania karty postojowej stanowi szczególne utrudnienie.

Karta okresowa ukróciła patologie

Ministerstwo rodziny i polityki społecznej nie przewiduje zmiany przepisów w tym zakresie. Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych przypomina, że podstawowym założeniem nowelizującej zasad i kryteriów przyznawania kart parkingowych była narastająca liczba nieprawidłowości w ich wykorzystaniu. Problem sygnalizowały zarówno środowiska osób niepełnosprawnych, organizacje pozarządowe, media, policję i samorządy. Chodziło o wyeliminowanie lub znaczące ograniczenie przypadków posługiwania się przez kierowców sfałszowanymi kartami parkingowymi lub posługiwania się kartami wydanymi osobom, które zmarły. Z drugiej strony zmiana miała stworzyć służbom uprawnionym do kontroli pojazdów lepsze możliwości sprawdzenia prawidłowości wykorzystywania karty parkingowej w sytuacji, gdy kierowca twierdzi, że przewozi osobę niepełnosprawną. Założono, iż karta parkingowa będzie wydawana na określony okres czasu – maksymalnie na 5 lat.

- Data ważności karty jest bowiem tym elementem, który musi być możliwy do odczytania, gdy karta jest umieszczana za przednią szybą samochodu – uzasadnia Paweł Wdówik.

Gminny pojazd z niepełnosprawnymi nie postoi na niebieskiej kopercie>>
 

Problemem była też niespójność polskich rozwiązań z zasadami unijnymi, które wymagają określenia w karcie terminu jej ważności. Zdarzało się, że w niektórych krajach UE polskie karty wydawane bezterminowo nie były uznawane, a na osoby z nich korzystające nakładane były sankcje, jak dla osób bez uprawnień.

Ministerstwo nie przewiduje zmian

Wiceminister Wdówik podnosi, że o tym, że wprowadzone rozwiązania są dobre świadczy też fakt, że w głosowaniu w Sejmie nowelizacja została przyjęta niemal jednomyślnie (438 posłów za, 1 poseł wstrzymał się od głosu).

Dziś więc na podstawie art. 8 ust. 5c ustawy Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat, a placówce na okres 3 lat. Ministerstwo nie widzi potrzeby zmiany przepisów w tym zakresie.

Kto jest uprawiony do karty parkingowej

Na podstawie art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym kartę parkingową wydaje się:

  1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  2. osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się;
  3. placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności karta parkingowa może zostać wydana osobie niepełnosprawnej jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem:

  • - 04-0 (choroby narządu wzroku),
  • - 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).
  • - 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia). Tą przyczynę dodały przepisy ustawy covidowej z 31 marca 2020 r.

Żołnierz inwalida nie otrzyma z automatu karty parkingowej>>
 

Kartę parkingową osobie wydaje przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności:

  1. orzeczenia o niepełnosprawności,
  2. orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  3. orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień - wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Według danych ministerstwa rodziny i polityki społecznej na dzień 16 listopada 2020 r. liczba osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydane na stałe wynosiła 1 684 921, w tym aktywne karty parkingowe posiadały 277 838 osoby.