Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Czytaj w LEX: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – nowe zadanie >

Edycja 2021 i jej zasady

Rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021. Program zakłada wsparcie finansowe (do 100 proc. kosztów) dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usługi asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. Program przewiduje również możliwość finansowania:

 • zakupu środków ochrony osobistej, w wysokości nie większej niż 50 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów komunikacji publicznej/prywatnej jednorazowych lub miesięcznych oraz koszt dojazdu własnym/innym środkiem transportu np. taksówką asystentów w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści programu, w wysokości nie większej niż 200 zł miesięcznie;
 • zakupu biletów wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne itp. dla asystenta towarzyszącego uczestnikowi programu, w wysokości nie większej niż 100 zł miesięcznie;
 • pokrycia kosztu ubezpieczeń OC lub NNW asystentów związanych ze świadczeniem usługi asystenta, w wysokości nie większej niż 150 zł rocznie.

Sprawdź w LEX: Jakie kwalifikacje i wykształcenie powinien mieć asystent osoby niepełnosprawnej? >

Wnioski w ramach programu gmina/powiat składa do właściwego wojewody w terminie do 8 stycznia 2021 r.

 

Po otrzymaniu od wojewody listy rekomendowanych wniosków (wojewodowie mają na to czas do 29 stycznia 2021 r.), minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego weryfikuje ją i zatwierdza – w terminie do 12 lutego 2021 r. Program będzie realizowany od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021 to 80 mln zł z Funduszu Solidarnościowego.

Sprawdź w LEX: Czy asystent osobisty osoby niepełnosprawnej powinien mieć wykonane badania lekarskie specjalistyczne lub psychologiczne związane z przewożeniem innych osób? >

Kiedy gmina może otrzymać środki?

Jeżeli usługę asystenta realizuje samodzielnie, czyli przez pracowników ośrodka pomocy społecznej, urzędu gminy/powiatu lub gminnych/powiatowych jednostek organizacyjnych; zleca realizację usługi asystenta określonym podmiotom lub organizacjom pozarządowym, a także gdy kupuje usługi asystenta od podmiotów sektora prywatnego.

Czytaj też: Zdalna pomoc seniorom i niepełnosprawnym trudna i mało skuteczna>>

Kto może liczyć na pomoc w ramach programu?

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Sprawdź w LEX: Czy pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej wymaga wydania decyzji administracyjnej?  >

W czym pomoże asystent?

 • w wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),
 • w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • w załatwianiu spraw urzędowych,
 • w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
 • w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej).

Sprawdź w LEX: Czy wybór wykonawcy usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może zostać wyłoniony zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych? >

Jak zgłosić się po pomoc?

Gmina/powiat przyznaje usługę asystenta na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnej” – edycja 2021. Co ważne, osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.

Do dołączenia do programu zachęca minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, która podkreśla, że "dla wielu osób takie wsparcie to szansa na bardziej samodzielne i aktywne życie".  – Tego rodzaju usługa jest powszechną formą wsparcia osób niepełnosprawnych w takich krajach jak Szwecja, Wielka Brytania, Austria, Dania, Francja czy Hiszpania. Bardzo zależy nam, by była ona dostępna dla każdego, kto tego potrzebuje – podkreśla.